Տնտեսության կարգավորման և
միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման եվ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետը (նախկինում` պլանատնտեսագիտական, այնուհետ` ընդհանուր տնտեսագիտության) գործում է համալսարանի հիմնադրման տարվանից՝ 1975 թվականից: Ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ձևերով: Ուսման տևողությունը բակալավրիատում 4 տարի է, մագիստրատուրայում` 2 տարի, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում՝ 2.5 տարի:

Բակալավրիատի ծրագրով առկա ուսուցմամբ մասնագետներ են պատրաստվում՝

 1.Տնտեսագիտության տեսություն

2. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

3. Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

4. Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

5. Հողագույքային հարաբերություններ

Բակալավրիատի ծրագրով  հեռակա ուսուցմամբ մասնագետներ են պատրաստվում՝

1.Տնտեսագիտության տեսություն

2.Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

3.Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

4. Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

5.Հողագույքային հարաբերություններ

2016-2017 ուսումնական տարվանից Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետում ընդունելությունը կազմակերպվել է  «Տնտեսագիտություն» (Economics) մասնագիտությամբ:

Մագիստրոսական կրթական ծրագրերով մասնագետներ են պատրաստվում առկա և հեռակա ուսուցմամբ:

Առկա ուսուցում՝

1.Տնտեսագիտության տեսություն

2.Արտաքին առևտրային քաղաքականություն

3.Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ

4.Տնտեսության պետական կարգավորում

5.Մակրոտնտեսական վերլուծություն

6.Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

7.Տնտեսական գործունեության բնապահպանական փորձաքննություն

8.Հողագույքային հարաբերություններ

9.Պետական գույքի կառավարում

10.Անշարժ գույքի գնահատում

Հեռակա ուսուցում՝

1.Տնտեսության պետական կարգավորում

2.Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ


Ֆակուլտետի դեկան՝ Գրիգոր Նազարյան

Դեկանի տեղակալ՝ Արսեն Պետրոսյան

                                                    


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կանոնադրությունը


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված թողարկող ամբիոնները`

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն


Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ

Հեռ.` (+ 37410) 593-443, (+ 37410) 593-440

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք