Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն

Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ`     Սարգսյան Արամ Հակոբի, փիլ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Փիլիսոփայության ամբիոնը բացվել է 1975թ., երբ ստեղծվեց ՀՊՏՀ-ն (այն ժամանակ Ժող. տնտեսության ինստիտուտ): 2012թ հոկտեմբերին ամբիոնը վերանվանվել է Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն:

Վարիչները`

1997թ. առ այսօր` փ.գ.դ., պրոֆեսոր Արամ Հակոբի Սարգսյանը

Ամբիոնի երկրորդ վարիչ` Ռոլանդ Գրիգորի Ավոյան (1992-1997թթ.)

Ամբիոնի առաջին վարիչ` փ.գ.դ., պրոֆեսոր Մուսայել Տիգրանի Քոչարյան, ղեկավարել է ամբիոնը 1975-1992 թթ. ընթացքում:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`

Ամբիոնը հրատարակել է հետևյալ ձեռնարկները և դասախոսության տեքստերը`

  1. Հովականյան Յու., «Հոգեվերլուծական Փիլիսոփայություն» (Ֆրոյդ, Յունգ, Ֆրոմ), Եր., 2001
  2. «Մշակութաբանություն», ուսումնական ձեռնարկ պրոֆ. Ա. Սարգսյանի խմբագրությամբ, Եր., «Տնտեսագետ», 2007
  3. Սարգսյան Ա. Հ., «Նոր ժամանակի մշակույթը Եվրոպայում» (դասախոսության տեքստ), Եր., «Տնտեսագետ», 2004
  4. Սարգսյան Ա. Հ., «Փիլիսոփայության դասընթաց», Եր., «Տնտեսագետ»,  2010
  5. Օհանյան Ս. Ն., «Հին Եգիպտոսի մշակույթը», Եր., 2010:

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ս.Սարգսյան

ա) «Հայկական էթնոպատմամշակութային համակարգի քաղաքակրթական իդեալի ձևավորման ու արդի հասարակական գործընթացների հարցի շուրջ» (ընդհանուր դիտարկումներ), «Գլաձոր-20», հոդվածների հոբելյանական ժողովածու, Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և հայցորդների հոբելյանական գիտական նստաշրջանի նյութերի  ժողովածու, Նոյյան տապան, 2011:

բ) «Խոսք սպասված գրքի մասին», «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի», 2011, N 1:

Ս. Օհանյան

ա) «Փողի հոգեբանություն: Փողը սոցիոմշակութային արժեքների համակարգում», Հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր (նվիրված Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին), Վանաձոր, 2009:

բ) «Դավիթ Անանունի մշակութաքաղաքակրթական հայացքները», «Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), «Լիմուշ», 2010:

Ա. Ղազարյան

ա)  «Ազգային վերածնունդը Նոր ժամանակի պատմական գործընթացի անհրաժեշտ շրջան», «Հայաստան», 2010, N 4-5:

ՀՊՏՀ փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոնի  2013-2014 թթ. բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների, ստուգարքների հարցաշարերը՝ «Մշակութաբանություն և հայ մշակույթի պատմություն», «Գործարարության հոգեբանություն», «Հայոց պատմություն», «Փիլիսոփայություն» դասընթացներից.


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


 Ամբիոնի կազմը՝

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճան, կոչում, պաշտոն

1.

Սարգսյան Արամ Հակոբի

ամբիոնի վարիչ, փ.գ.դ., պրոֆեսոր

2.

Սարգսյան Սուրիկ Արտավազդի

փ.գ.դ., պրոֆեսոր

3.

Հակոբյան Արարատ  Մխիթարի

պ.գ.դ., պրոֆեսոր

4.

Հովականյան Յուրի Հմայակի

փ.գ.թ., դոցենտ

5.

Հայրապետյան Սաքո Գրիգորի

փ.գ.թ., դոցենտ

6.

Նիկողոսյան Մարետա Կոլյայի

փ.գ.թ., դոցենտ

7.

Հարությունյան Մելանյա Հրանտի

փ.գ.թ., դոցենտ

8.

Օհանյան Սոֆյա Նիկոլայի

փ.գ.թ., դոցենտ

9.

Թևոսյան Բաղդասար Մանուցի

պ.գ.թ., դոցենտ

10.

Մկրտումյան Լեռնիկ Ալբերտի 

պ.գ.թ., դոցենտ

11.

Ղազարյան Անահիտ Կորյունի

ասիստենտ

12.

Մանուկյան Լարիսա Սահակի

 դասախոս

13.

Մալքջյան Արփինե Հովհաննեսի

դասախոս

14.

Մալխասյան Տարոնիկ Երվանդի

փ.գ.թ., դոցենտ

15.

Ղազարյան Ռուզաննա Հայկի

ավագ լաբորանտ

 


 Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 593-447

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք