Հրապարակումներ

Ուսումնամեթոդական աշխատանքները՝

2006 թ. «Մարքեթինգը շուկայական տնտեսության կառավարման համակարգում» (դասախոսության տեքստ)

2008թ. միջին մասնագիտական կրթության «Մարքեթինգ» մասնագիտության պետական կրթական չափորոշիչ (համահեղինակությամբ)

2010 թ. «Մարքեթինգային հետազոտություններ և աուդիտ» (դասախոսության տեքստ)

2012թ.  մագիստրոսական կրթության «Մարքեթինգ» մասնագիտության և «Մարքեթինգային հետազոտություններ» մասնագիտացման կրթական ծրագրեր

2010-2012 թթ. «Մարքեթինգի հիմունքներ», «Մարքեթինգային աուդիտ», «Մարքեթինգային կառավարում», «Ռազմավարական մարքեթինգ», «Մարքեթինգը գլոբալ տնտեսությունում», «Մրցակցային վերլուծություն և մրցակցային հետախուզություն», «Միջազգային մարքեթինգ», «Նորամուծական գործունեության մարքեթինգային ապահովում», «Մարքեթինգի համալիրի վերլուծություն», «Գլոբալ մարքեթինգային հետազոտություններ»  դասընթացների առարկայական ծրագրեր

2013 թ. «Մարքեթինգի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ (համահեղինակությամբ)

Գիտական հրապարակումները՝

2004-2013թթ.՝

1. «Պետության մրցունակությունը որպես կազմակերպությունների շուկայական մրցունակության գրավական» (հոդված),

2. «Պատրաստված է Հայաստանում պիտակով արտադրանքի սպառման շուկաները և դրանց ընդլայնման հեռանկարային ուղիները» (հոդված),

3. «Ձեռնարկատիրության միջազգայնացման խոչընդոտները Հայաստանի Հանրապետությունում և դրանց վերացումը» (հոդված),

4. «Մարքեթինգային տեխնոլոգիաների ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ արտահանման բանագավառում» (հոդված),

5. «Միջազգային գործարարության ծավալման հնարավորությունները Ճգնաժամի պայմաններում և դրա խթանման հեռանկարային ուղիները» (հոդված),

6. «Մարքեթինգը և մենք. հնարավոր է արդյոք շրջանցել մարքեթինգը¦» (հոդված),

7. «Մարքեթինգը գլոբալ տնտեսությունում» (հոդված),

8. «ՀՀ-ում տնտեսագտիտական կրթությամբ կադրերի պահանջարկի վերլուծությունը և կանխատեսումը» (ներհամալսարանական դրամաշնորհային ծրագրով իրականացված գիտական հետազոտության հաշվետվություն, համահեղինակ)

9. «Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները ՀՀ օրինակով» (ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի «Միջազգայնացում, մրցունակություն, արտաքին առևտուր» ուղղության շրջանակներում իրականացված գիտական հետազոտության հաշվետվություն, համահեղինակ)

10. 2010թ.՝ «Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի առաջադրած խնդիրները և ՀՀ արտահանման ընդլայնման հնարավորությունները» Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունները համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները խորագրով միջազգային գիտաժողով

11. 2013 թ.՝ «ՀՀ-ում բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների պահանջարկի շարժընթացը՚ ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի գիտական նստաշրջան

12. 2013թ.՝ «ՀՀ գլոբալ մրցունակությունը և այն պայմանավորող գործոնների ազդեցությունը բիզնեսի միջազգայնացման գործընթացում» ՀՊՏՀ 23-րդ գիտական նստաշրջան

13. 2013թ. ՝«ՀՀ արտահանման ապրանքային և աշխարհագրական կառուցվածքի համապատկերը և դրա բարելավման հնարավորությունները Եվրոմիություն-Մաքսային միություն համատեքստում» ՀՊՏՀ 23-րդ գիտական նստաշրջան

Գիտական, մասնագիտական հետազոտական աշխատանքները՝

1. 2007-2010թթ.՝ «ՀՀ միջազգային մրցունակության և արտահանման ներուժի» հետազոտություն  (առկա են հաշվետվություն և գիտական հոդվածներ)

2. 2008-2009թթ.՝ «ՀՀ բուսական յուղերի, կենդանական յուղերի և բուսասերուցքային յուղերի (սպրեդների) շուկաների» երկու հետազոտություններ (առկա են հաշվետվություններ)

3. 2009-2010թթ.՝ «ՀՀ կաթնամթերքների շուկայի» հետազոտություն (առկա է հաշվետվություն)

4. 2010թ.՝ «ՀՀ կրթական շուկայի» հետազոտություն (առկա է հաշվետվություն),

5. 2011թ.՝ «ՀՀ մանրածախ առևտրաշրջանառության» ոլորտի հետազոտություն (առկա է հաշվետվություն)

6. 2011թ.՝  «Սպառողական վարքագծի նեյրոհետազոտություն» (խմբով, առկա է հաշվետվություն)

7. 2011թ.՝ «ՀՀ զբոսաշրջային ապրանքի տարածաշրջանային մրցունակության» հետազոտություն (առկա է հաշվետվություն)

8. 2011-2012թ.՝ «ՀՀ երեսպատման սալիկների շուկայի» հետազոտություն (խմբով, առկա է հաշվետվություն)

9. 2012թ.՝ «ՀՀ ներկանյութերի շուկայի» հետազոտություն (խմբով, առկա է հաշվետվություն)

10. 2012թ.՝ «ՀՀ ջեռուցման համակարգերի շուկայի» հետազոտություն (խմբով, առկա է հաշվետվություն)

11. 2012-2013թթ.՝ «ՀՀ պարենային ապրանքների սպառողների, սպառողական վարքագծի» համալիր հետազոտություն (առկա է հաշվետվություն)

12. 2013թ.՝ «ՀՀ-ում տնտեսագետ կադրերի պահանջարկի վերլուծություն» (խմբով, առկա է հաշվետվություն)

13. 2013թ.՝ «Ծովային ելք չունեցող երկրների համատեքստում ՀՀ գլոբալ մրցունակության վերլուծություն» (խմբով, առկա է հաշվետվություն)