Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի կողմից դասավանդվող դասընթացների հարցաշարերը բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար

«Հանրային ֆինանսներ և ֆիսկալ քաղաքականություն» դասընթացի հարցաշարեր բակալավրիատի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար

«Հասարակական ոլորտի տնտեսագիտություն» դասընթացի հարցաշարեր բակալավրիատի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

«Մակրոտնտեսագիտության ներածություն» դասընթացի հարցաշարեր կառավարում, մարքեթինգ և վիճակագրություն մասնագիտությունների բակալավրիական կրթության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Մակրոնտեսագիտության ներածություն» դասընթացի քննության հարցաշարեր «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ճյուղի)» և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների բակալավրիական կրթության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Մակրոնտեսագիտության ներածություն» քննության հարցաշարեր «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության բակալավրիական կրթության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Մակրոտնտեսագիտություն -1» դասընթացի թննության «Տնտեսատություն» մասնաgիտության բակալավրիական կրթության 1-ին կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Միկրոնտեսագիտության ներածություն» դասընթացի քննության հարցաշարեր «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ճյուղի)» և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների բակալավրիական կրթության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Միկրոտնտեսագիտության ներածություն» դասընթացի հարցաշարեր կառավարում, մարքեթինգ և վիճակագրություն մասնագիտությունների բակալավրիական կրթության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Միկրոտնտեսագիտության ներածություն» դասընթացի քթննության հարցաշարեր «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» մասնաիգտության բակալավրիական կրթության 1-ին կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Մոնետար տնտեսագիտություն» դասընթացի հարցաշարեր բակալավրիատի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողների համար

«Տնտեսագիտության ներածություն» դասընթացի քննության հարցաշարեր «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ճյուղի)» մասնագիտության բակալավրիական կրթության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Տնտեսագիտության ներածություն» դասընթացի քննության հարցաշարեր «Ֆինանսներ» մասնագիտության բակալավրիական կրթության առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Տնտեսագիտական մտքի պատմություն» դասընթացի հարցաշարեր բակալավրիատի «կառավարում» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն» դասընթացի հարցաշարեր բակալավրիատի «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Տնտեսագիտության ներածություն» դասընթացի քթննության հարցաշարեր «Տնտեսագիտություն» մասնաիգտության բակալավրիական կրթության 1-ին կուրսի առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար

«Տնտեսական պարբերաշրջանների տեսությունները» դասընթացի բակալավրիատի «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի առկա ուսուցման և «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի հեռակա ուսուցման ուսանողների համար