Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի կողմից դասավանդվող դասընթացների հարցաշարերը` մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների համար

«Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն» դասընթացի հարցաշարեր մագիստրատուրայի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար

«Էվոլյուցիոն տնտեսագիտություն» դասընթացի հարցաշարեր մագիստրատուրայի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

«Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն-1» դասընթացի հարցաշարեր մագիստրատուրայի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար

«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» դասընթացի հարցաշարեր մագիստրատուրայի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար

«Տնտեսական ռիսկերի տեսություններ» դասընթացի հարցաշարեր մագիստրատուրայի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողների համար

«Տնտեսական աճի և հավասարակշռության ժամանակակից տեսությունները» դասընթացի հարցաշարեր մագիստրատուրայի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար

«Տնտեսագիտության տեսության ժամանակակից հիմնախնդիրները» դասընթացի հարցաշարեր մագիստրատուրայի առկա ուսուցման «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողների համար