Արտասահմանյան և հայաստանյան առաջատար համալսարանների փորձի ուսումնասիրությունը և դրա ներդրման հնարավորությունները ՀՊՏՀ-ում

Աշխատանքը նվիրված է աշխարհի և ՀՀ մի շարք առաջատար հա­մալ­սարանների գործունեության բնույթի, առանձնա­հատ­­կու­­թյունների ու­սում­նասիրությանը: Փորձ է կատարվել բացահայ­տելու այդ բու­հերի լա­վա­գույն ձեռքբերումները և դրանք Հայաս­տա­նի պետական տնտե­սագի­տական հա­մալսարանում ներդնելու հնա­րավորու­թյունները: Ուսում­նա­սիրվել են նաև համաշխարհային վարկանշավորող կազ­մակեր­պու­թյուն­ների սկզբունք­նե­րը հիմնական ցուցա­նիշ­ների վերլուծու­թյան ժամա­նակ:

Ներբեռնել