Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին

Բաժնի պետ` Գոհար Սարգսյան