Archive (Available in Armenian)

Համաձայն 2013թ. ռեկտորի հրամանով հաստատված կանոնադրության՝ արխիվն իր առջև դրված խնդիրների և նպատակների իրականացման համար իր իրավասությունների սահմաններում իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

 1. արխիվում պահպանվող փաստաթղթերի հաշվառում, օգտագործում, դրանց պահպանության ապահովում.
 2. պետական պահպանության ենթակա փաստաթղթերի նախապատրաստում.
 3. արխիվում գործավարությամբ ավարտված և գիտատեխնիկական մշակման ենթարկված Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի բաղկացուցիչ մասը կազմող փաստաթղթերի, ինչպես նաև անձնակազմի վերաբերյալ գործերի երկարաժամկետ (10 տարուց ավելի) փաստաթղթերի և համալսարանի դասախոսների ու գիտնականների անձնական փաստաթղթերի պահպանում.
 4. սահմանված կարգով փաստաթղթերի ընդունում.
 5. գործավարությամբ ավարտված մշտական պահպանման գործերի, ցուցակների կազմում և համալսարանի փորձագիտական հանձնաժողովի ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային արխիվի փորձագիտական մեթոդական հանձնաժողովի քննարկմանը նրանց ներկայացում.
 6. արխիվում գտնվող փաստաթղթերի պահպանման կատարելագործում
 7. Հայաստանի Հանրապետության տարբեր և օտարերկրյա պետությունների տարբեր կազմակերպություններից ստացված հարցումների պատասխանների նախագծերի կազմում.
 8. կառուցվածքային ստորաբաժանումներից համապատասխան փաստաթղթերը ժամանակին արխիվ հանձնելու նկատմամբ հետևողական հսկողություն.
 9. քաղաքացիների դիմումները բավարարելու համար տեղեկանքների կազմում և դրանց հիմքերի ճշգրտում.
 10. արխիվում ժամանակավոր պահպանվող փաստաթղթերի փորձագիտական արժևորման անցկացում, ամփոփում և դրա արդյունքների՝ կենտրոնական- փորձագիտական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացում.
 11. իրականացնում է համալսարանի ռեկտորի հրամաններով և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ.
 12. համալսարանի ռեկտորի հանձնարարությամբ կատարում է այլ գործառույթներ: