Սիրանուշ Հարությունյան

Ծննդյան տարեթիվը`

2.02.1950թ.

Կրթությունը`

Թիվ 1 պետական բժշկական ուսումնարան

Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձը`

1977 -1978 թթ.՝ ԵԺՏԻ-ում ժամավճարային դասախոս

1978 թ. ԵԺՏԻ-ի Քաղպաշտպանության և բուժ պատրաստա­կանության ամբիոնում լաբորանտ (ժամ. դասախոս)

1982 թ. նույն ամբիոնում ավագ լաբորանտ (ժամ. դասախոս)

1997 թ. Առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպանության ամբիոնում դասախոս

1998 - 2009թթ.՝ Առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպա­նության ամբիոնում դոցենտ

2009 թ-ից.Առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպա­նության ամբիոնի վարիչ

2012թ-ից՝ Ֆիզդաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոնի դոցենտ

Մասնագիտական դասընթացները`

2005 թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցացիայի և ՁԻԱՀ-ի Հայկական Ազգային հիմնադրամի վկայական. (ՄԻԱՎ - ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում, դասընթացներ և սեմինար վարժանքներ)

2006 - 2007 թթ.՝ Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտում «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցեր» առարկայի որակավորման դասընթացներ

2011 թ. Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտում «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցեր» առարկայի որակավորման դասընթացներ

Այժմ դասավանդում է «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցեր» և «ԱԻ-ում առաջին բուժօգնությունը առարկաները

Գիտական աշխատանքները`

«Օրգանական միացություններից հոսքաջրերի մաքրման եղանակ», Արտոնագիր թիվ. 2223 A, 2008 թ., տրված ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալության օրենքի համաձայն

«Անիլինից ջրային լուծույթի մաքրման եղանակ» Արտոնագիր թիվ. 2194 A2, 2009 թ., տրված ՀՀ մտավոր սեփականության գործակալության օրենքի համաձայն

Chlorine-Containing Organic Compounds in the Environmental after Floods. Threats to Global water Security. Amsterdam։ Springer, 2009, p. 253-256

The use of higher modified natural zeolites as sorbent for organic compounds Zeolites. 8th International Conferance on the Occurrence, properties and Utilization of Natural Zeolites. 2010,Bulgaria. Book af abstracts

Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը ԱԻ-ում։ ՀՊՏՀ Միջազ­գային գիտաժողովի նյութեր, Եր., 2010 թ., հոկտեմբեր 21-22

Գիտական աշխատանքների թիվը 70 է