2024

ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ԳԱ-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի գնահատման նիստի արձանագրություն

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ԳԱ-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գրանցամատյանը

ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԳԱ-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակիցների իրական շահառուների կայք էջի հղումը

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հարվեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24ԷՏ-1

Հարվեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24ԷՏ-2

Հարվեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24ՇԱ-4

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն

Արձանագրություն

Արձանագրություն

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հարվեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24-ՇԱ-3

Հարվեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24ՇԱ-2

Հարվեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24-ՏՏ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցում

Հարվեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24-ԳԱ-3

Announcement on survey of pricing hpth-ghashdzb-24sn-1

Объявление о запросе котировок HPTH-GHAshDzB-24SN-1

Հայտարարություն գնանշման հարցման մասին

Նախահաշիվ

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԾՁԲ-24/ԷՓ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԾՁԲ-24/ԹՀՏ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԾՁԲ-24/ԹՀՏ-1

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ԳԱ-2

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/ԱՏՍ-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԳԱ-2

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀԱ-1

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀԱ-1

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀՏ-1

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀԱ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն հրավերի պարզաբանման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀԱ-1

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀԱ-1

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀԱ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/Ֆ-1

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՍՄՊ-2

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀՏ-1

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/Ֆ-1

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՍՄՊ-2

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՊԱ-2

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՊԱ-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՀԱ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/ՔՄԾ-1

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Ֆ-3

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՊԱ-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՍՄՊ-2

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՊԱ-2

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/ՔՄԾ-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Ֆ-3

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՊԱ-1

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ՏԱ-1

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ՏԱ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԱՊՁԲ-24/Զ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ԷԱ-1

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-23/ՇԱ-1

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/ԱԾ-2

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏԱ-1

Հայտարարություն հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Ֆ-2

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԷԱ-1

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՇԱ-1

Ծանուցում պայմանագիրը միակողմանի (մասնակի) լուծելու մասին

Ծանուցում պայմանագիրը միակողմանի (մասնակի) լուծելու մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/Ֆ-2

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Գրանցամատյան

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/ԱԾ-1

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԳԱ-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/ԱԾ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ԳԱ-1

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՍՄՊ-1

Հայտարարություն պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Объявление об отсутствии конфликта интересов

Հայտարարություն շահերի բախման բացակայության մասին

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/ՏՆՎ-1

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՄԱ-ԾՁԲ-24/ՕՎ-2

Հայտարարություն պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Survey of Pricing HPTH-GHAPDzB-24/TSMP-1

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-24/TSMP-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/ՏՍՄՊ-1

Survey of Pricing HPTH-GHTsDzB-24/TNV-1

Запрос котировок HPTH-GHTsDzB-24/TNV-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-24/ՏՆՎ-1

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Объявление об изменениях, внесенных в заключенный договор

Հայտարարություն պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Объявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Объявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Объявление об изменениях, внесенных в заключенный договор

Հայտարարություն պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Объявление об изменениях, внесенных в заключенный договор

Հայտարարություն պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Объявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Объявление об изменениях, внесенных в заключенный договор

Հայտարարություն պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիր

Объявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Объявление об изменениях, внесенных в заключенный договор

Հայտարարություն պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Объявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2024 թվականի գնումների փոփոխված պլան

Объявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Объявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին