"Young Scientist" Periodical

Սիրելի ուսանողներ, մեկնարկել է «Երիտասարդ գիտնական» ՀՊՏՀ նոր պարբերականը, որը միտված է ուսանողների գիտահետազոտական ներուժի հետագա զարգացմանն ու երիտասարդ գիտնականների դպրոցի ձևավորմանը: Այսուհետ բակալավրիատի 3-րդ կուրսից սկսած և մագիստրատուրայի ուսանողները պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ համատեղ, ինչպես նաև ասպիրանտներն ու հայցորդները կարող են ներկայացնել հոդվածներ՝ պարբերականում տպագրության նպատակով:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ. «Երիտասարդ գիտնական» գիտական հանդեսի խմբագրություն ներկայացվող նյութերը պետք է բավարարեն տեխնիկական հետևյալ պահանջները.

  • տառատեսակ` Arial Unicode,
  • տառաչափ` 12,
  • տողամեջ` 1,5,
  • հեղինակների անուն, ազգանուն (գլխատառերով), աշխատավայր, պաշտոն, գիտական աստիճան, կոչում, հեռախոսահամար,
  • տողատակում` հղումներ. աղբյուրի հեղինակ, վերնագիր, հրատարակության վայր, տարեթիվ (մամուլի դեպքում՝ համար) և էջ,
  • հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն համառոտ ամփոփումներ և հիմնաբառեր:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ (ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 41-րդ նստաշրջանի գիտական հոդվածների ժողովածու)

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ (ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 40-րդ նստաշրջանի գիտական հոդվածների ժողովածու)

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ (ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 39-րդ նստաշրջանի գիտական հոդվածների ժողովածու)

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԳԻՏՆԱԿԱՆ (ՀՊՏՀ ՈՒԳԸ 38-րդ նստաշրջանի գիտական հոդվածների ժողովածու)