Interuniversity scientific grants (ASUE 2012-2013)

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության նորամուծային տեխնոլոգիական արդիականացումը երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ փոխակերպման պայմաններում

Տնտեսական աճի որակը

Ժամանակակից տնտեսագիտական խոսույթի լեզվատրամաբանական վերլուծություն

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների որոշման մեթոդաբանության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Երևան քաղաքի և ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները

Արդյունաբերական քաղաքականությունը որպես երկրի տնտեսության մրցունակության բարձրացման միջոց

Երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում

Փոքր և միջին բիզնեի հարկային պլանավորման հիմնախնդիրները

Զբոսաշրջության մրցունակությունը և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

ՀՀ առևտրային ցանցերում հաշվապահական հաշվառման մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգի կատուցման և ներդրման գիտամեթոդական լուծումները

ՀՀ-ում բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ մասնագետների պահանջարկի գնահատումը և կանխատեսումը

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության ու նորարարության հիմնախնդիրները և դրանց ազդեցության գնահատումը տնտեսական աճի վրա