What was the tourism industry in Armenia in 2017?

Գայանե Թովմասյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
«Տնտեսագիտական հետազոտություններ»
ծրագրի համակարգող

Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների՝ 2017թ. ՀՀ է ժամանել 1.494.779 զբոսաշրջիկ, իսկ ՀՀ-ից մեկնել է 1.481.755 զբոսաշրջիկ[1]: Նախորդ տարվա համեմատ ժամանողների թիվն աճել է 18.7%-ով: 2017թ. զբոսաշրջիկների թվի հիմնական աճ ապահովել են ՌԴ-ն, Վրաս­տանը, Իրանը, ԱՄՆ-ն, Ուկրաինան: 2017թ. ներքին զբոսաշրջիկների թիվը կազ­մել է 1.086.707 մարդ՝ նախորդ տարվա հա­մե­մատ աճելով 10.9%-ով[2]:

Եթե դիտարկենք ՀՀ ժամանող զբոսաշրջիկների թվի փոփոխությունը, ապա ակնհայտ է, որ նախորդող տարվա համեմատ աճի մեծ ցուցանիշ ապահովվել է 2010թ.-ին՝ 18.9%, 2013թ.-ին՝ 28.2% և 2017թ.-ին՝ 18.7%: Միակ տարին երբ ներգնա զբոսաշրջիկների թվի անկում է գրանցվել 2015 թվականն է (1%-ով), չնայած այն հանգամանքին, որ 2015 թվականին են իրականացվել Ցե­ղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումները և Համա­հայ­կական խաղերը: Ուշագրավ է, որ 2015 թվականի անկումը հիմնականում մեկնաբանվում էր Ռու­սաս­տանից զբոսաշրջիկների հոսքի նվազմամբ:

Ներգնա և արտագնա զբոսաշրջիկների ընդհանուր թվաքանակի հաշ­վարկման համար հիմք են հանդիսանում սահմանային անցման կետերում ուղևոր­նե­րի հաշվառման արդյունքում արձանագրված` ՀՀ ժամանողների և ՀՀ-ից մեկնած­ների թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկա­տվութ­յունը՝ ստացված ՀՀ ազգային անվտան­գության ծա­ռայութ­յան ՀՀ սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգով, ինչպես նաև ԱՎԾ կողմից 2013թ. իրականացված «Ժամանողների և մեկնողների ընտ­րանքային հետա­զոտության» արդյունքները: Այս հետազոտության ընթացքում շուրջ 22100 անձանց շրջանում կատարված հարցումների հիման վրա ձևավորված գործակից­ները հիմք են հանդիսացել այդ և հետագա տարիներին զբոսաշրջիկների թվի հաշվարկի հա­­մար: Բնական է, որ արդյունքներն այդքան էլ ճշգրիտ չեն ստացվի, ուստի ներ­կայումս մշակ­վել է նախագիծ՝ սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատ­վական հա­մա­կարգի (ՍԷԿՏ)[1] ներդրման համար: Ճշգրիտ վիճակագրության առկայությունը, բնականաբար, կնպաս­տի նաև ոլորտի հե­տա­զոտությունների իրականացման, զարգացման հիմնա­խնդիր­նե­րի վերլուծութ­յան արդյունա­վե­տութ­յան բարձրացմանը:

2017թ. մշակվել են «Զբո­սաշրջութ­յան մասին» ՀՀ օրենքի նոր նախագիծը, Զբո­սաշրջութ­յան զարգացման 2017-2022թթ. հայեցակարգի, Սպորտային զբո­սաշրջության զարգացման հայեցա­կար­­գի նա­խագծերը, «Ուխտագնացություն դեպի առաջին քրիս­տոնյա երկիր» ռազ­մավա­րությունը: 2017թ.-ին ստեղծվել է Հայաստանի զբո­սաշրջության զարգացման հիմնադրամը, որն ըստ կանոնադրության աջակցում է ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նա­խարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտեին՝ իրականացնելու զբո­սաշրջու­թ­յան ոլորտի մարքեթին­գա­յին քաղաքա­կանութ­յունը, ապահովելու համաշ­խար­հային շու­կայում Հայաստանի՝ որպես գրավիչ և բարենպաստ զբոսաշրջային երկրի նկարագրի ամրա­պնդումը, զարգացումն ու խթանումը, ապահովելու հայկական զբո­սաշրջային արդ­յունքի և դրա շուկաների դիվերսիֆի­կացումը, նոր, մրցունակ զբո­սաշրջային արդյունքների ձևավորումն ու խթանումը[2]:

2017թ. կատարված աշխատանքների հետ կապված նշենք, որ զբոսաշրջության մարքե­թին­գային քաղաքականության շրջանակներում կազ­մա­կերպվել է օտար­երկրյա 102 լրագրողների ճանաչողական այց Հայաստան աշխարհի 11 երկրներից (ՌԴ, ԱՄՆ, Գերմանիա, Իսրայել, Ուկրաինա, Ֆիլիպիններ, Չինաստան, Կորեա, Լիտվա, Ղա­զախստան, Լիբանան), որի արդյունքում նրանց կողմից տպագրվել է շուրջ 100 հոդ­ված, նկարահանվել են 12 հեռուստաֆիլմեր ու հաղորդումներ Հայաստանի զբո­­սաշրջա­­յին գրավ­չությունների մասին, որոնք ցուցադրվել են ՝ National Geographic Russia, CNN-Anthony Bourdain, Travel&Leisure, Россия24, НТВ, ОРТ լրատվամիջոց­ներով: 2017թ. ընթացքում Հայաստանը մասնակցել է 5 միջազգային ցուցահանդեսի Իրա­նում, Գերմանիայում, ՌԴ-ում և Ղազախստանում (ITB, World Expo Astana, Iran-TITE, Отдых, Астрахань 2017): Իրականացվել է սահմանային անցման գործընթացի դյու­րացում ՌԴ-ի, Չինաստանի, ԱՄԷ-ի, Ճապոնիայի, Հնդկաստանի, Քա­թարի քա­ղաքացիների համար:

Հայաստանի մարզերում 4 տեղեկատվական կենտրոններ են գործարկվել Գորի­սում, Սևանում (շարժական), Գառնիում, Դիլիջանում, նոր կենտրոններ են բացվել Գյումրիում և Մեղրիի ազատ տնտեսական գոտում: 2017թ. կազմակերպվել են փառատոններ. Գո­րի­սում՝ «Սյունյաց ավանդույթներ» փա­ռատոնը, Դիլիջանում՝ «Մշակութային վերա­ծնունդ» խորագրով գորգա­գործության և դեկորատիվ-կիրառական արվեստների փա­ռա­տոնը, Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ գյու­ղում՝ «Գաթայի» փառատոնը, Արենիում՝ Գինու ավան­դական փառատոնը, Ախթալայում՝ ավանդական ուտեստների մրցույթ փա­ռա­տոնը և այլն:

Անցած տարվա ընթացքում ամենակարևոր քայլերից մեկը armenia.travel կայ­քի գոր­ծարկումն էր, որը թույլ է տալիս պաշտոնական տեղեկատվություն տրա­մադրել զբո­սաշրջիկներին ՀՀ-ի մասին: Կայքը 1 ամսվա ընթացքում ունեցել է 530.000 այցե­լութ­յուն 144 երկրից: Այս առումով նշենք, որ նախկինում Հայաստանի զբո­սաշրջության մա­սին առկա պաշտոնական տեղեկատվական կայքը վերջին անգամ թար­մացվել էր 2013թ., այսինքն 4 տարի մենք նման կայք չունեինք մինչ այս կայքի գոր­ծար­կումը: Իսկ այս կայքի հետ կապված, կարծում ենք, որ տեղեկատվությունը սահ­մա­նա­փակ է (գուցե դեռ մշակման ու տեղեկատվության լրացման փուլում է): Կարծում ենք՝ եղած տեղե­կատ­վութ­յունը պետք է ավելացնել: Օրինակ կրոնական վայ­րեր խորագրի տակ շատ քիչ վանական համալիրներ են ներկայացված՝ սահմանափակ տեղեկատվությամբ: Նույն կերպ առող­ջարանային զբո­սաշրջության վերաբերյալ տեղեկա­տվությունը ևս խիստ սահ­մա­նա­փակ է՝ ներ­կա­յացնելով միայն հանքային ջրերի վերաբերյալ հակիրճ ընդհանուր տեղե­կատվություն: Այնինչ ՀՀ Առողջապահության նա­խա­րարության «Կուրորտա­բա­նութ­յան և ֆիզիկական բժշկության գի­տա­հետազոտա­կան ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կողմից Հայաս­տանում առանձ­նաց­վել են 10 կուրորտային գոտիներ, որոնք ունեն առողջա­րա­նային զբոսաշրջության զարգացման հա­մար անհրաժեշտ բո­լոր բնական բուժիչ ռե­սուրս­­ները (հանքային ջրեր, բուժիչ ցեխեր և տոր­ֆեր, կլիմայաբուժության կազ­մա­կերպ­ման համար բարենպաստ կլի­մայա­կան պայմաններ), որոնց վերաբերյալ տեղե­կատ­վությունը ևս կարելի է ման­րամասն ներկայացնել: Կարելի է նաև ներկայացնել Հայաս­տանի խոշոր քաղաքները՝ իրենց զբոսաշրջային գրավչություններով՝ քա­ղա­քային զբո­սաշրջու­թյան զարգացման խթանման համար: Նշենք նաև, որ կայքը դեռ միայն անգլե­րեն լեզվով է, հուսանք այն կլինի նաև ռուսերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն և այլ լեզուներով:

2017թ. պետական բյուջեից զբոսաշրջության ոլորտին հատկացվել էր 100 մլն դրամ, իսկ 2018թ. պետական բյուջեի մասին օրենքով՝ 272 մլն դրամ[3]: Նշենք, որ «2017թ. զբոսաշրջության մրցունակության զեկույցում» ՀՀ-ը զբո­սա­շրջիկ­նե­րի ներգրավմանն ուղղված մար­քեթինգի և բրեն­դին­­գի ցածր արդյու­նա­վե­տութ­յան ցու­ցանիշով 95-րդ տեղում է: Հուսանք 2018թ.-ին ՀՀ զբոսաշրջային գրավչությունն արտերկրում ներկայացնելու նպատակով նշված ուղղություններով աշխա­տանք­ների շարու­նակական իրականացումը (լրագրողների ճանաչողական այցերի կազ­մա­կերպում, ցուցահանդեսներին մասնակցություն, փառատոնների կազմակերպում) կտա ցանկալի արդյունք, և հնարավոր կլինի ապահովել ներգնա զբոսաշրջային այցե­լութ­յունների առնվազն 15% աճ` 2018թ. այցելությունների թիվը հասցնելով առնվազն 1.725.0 հազարի[4], իսկ 2022թ. ունենալ ՀՀ կառավարության 2017-2022թթ. իրակա­նաց­վելիք մի­ջո­­ցա­ռումների արդյունքում ակնկալվող 3 մլն զբոսաշրջիկ: Սակայն նախորդ տա­րի­ներին զբոսաշրջիկների թվի արձանագրված աճը ցույց է տալիս, որ 2017թ.-ին արձա­նագրված աճը չի կարելի բացառիկ իրադարձություն և անակնկալ համարել, ուստի անհրա­ժեշտ է առավել խորը վերլուծել դեպի Հայաստան այցելությունների աճին նպաստած գործոնները, դրանք համադրել նախորդող ժամանակահատվածներում արձա­նագրված աճին նպաստող գործոնների հետ: Միայն աճին նպաստող և այն զսպող գործոնների խոր իմացությամբ է հնարավոր մշակել ավելի լայ­նածավալ, համալիր և ամենակարևորը հասցեական միջոցառումներ՝ զբոսաշրջության զար­գացման համար:

2018թ. Երևանը կդառնա 2800 տարեկան: Այս հանգամանքը պետք է շահեկան օգտա­գոր­ծել և ակտիվ գովազդել Երևանը՝ որպես աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկը՝ տոնակատա­րություններին ներգնա շատ զբոսաշրջիկներ բերելու համար: Դրա­նից բացի, ՀՀ–ն արտերկրում պետք է ներկայացնել նաև որպես վաղ շրջանի քրիստոնեական ճարտարապետություն ունեցող երկիր (այլ ոչ թե միայն առաջին քրիստոնյա երկիր), աշխարհում հայտնի ազգությամբ հայերի հայրենիք (ինչի մասին տեղեկատվությունը ևս պետք է ներառվի www.armenia.travel կայ­քում): Մարքեթինգային քաղաքականության արդյունավետության բարձրա­ցու­մը կնպաստի ՀՀ-ում զբո­սաշրջութ­յան զարգացմանը բոլոր տեսակ­նե­րով՝ կրոնական, պատ­մամշակութային, արկածային, գաստրոնոմիական, առողջա­րա­նային, քաղա­քային, ագրո և էկո, սպոր­տային, գիտական, կրթական, և այլն:

Մարտ, 2018

  1. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2017թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 132
  2. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվարին, էջ՝ 97
  3. Հայաստանի Հանրապետությունում զբոսաշրջության վիճակագրության վարման մեթոդի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների մասին
  4. ՀՀ կառավարություն որոշում, 29 հունիսի 2017 թվականի N 785-Ն, Հայաստանի զբոսաշրջության զարգացման հիմնադրամ ստեղծելու, ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին
  5. ՀՀ օրենքը ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին՝ ընդունված 2017 թվականի դեկտեմբերի 8-ին
  6. ՀՀ Կառավարության 2018թ. Բյուջետային ուղերձ, էջ՝ 6, Երևան 2017թ.