The Main Reasons for the Reduction in Profitability of the RA State Bonds and Eurobonds (Armenian version)

Էդգար Աղաբեկյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
փորձագետ

Սեպտեմբեր 2017