MEMBERS OF ASUE BECAME THE PARTICIPANTS OF “YOUNG BANKERS” PROJECT

02.11.2012
View count: 468
Photo: ՀՊՏՀ-ականները դարձել են «Երիտասարդ բանկիրներ» ծրագրի մասնակիցներՀՊՏՀ կարիերայի և մարքեթինգի կենտրոնը տեղեկացնում է, որ «ՊրոԿրեդիտ Բանկը» ամփոփել է «Երիտասարդ բանկիրներ» ծրագիր 6-ի մասնակիցների ընտրության գործընթացը, և ընտրված 29 մասնակիցներից 11-ը (38%) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներ/շրջանավարտներ են:ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

ASUE  Career and  Marketing Center  informs  that “ProCredit  Bank”  has  summarised  the  process  of  choosing  the  participants  of  the  6th  project  of  “Young   Bankers”  and  11 (38%)  of  the  29  chosen participants  are  the  students/graduates of Armenian State  University of  Economics.

ASUE  Media  and Public Relations  Division