“AMBERD” RESEARCH CENTER ANNOUNCES A CONTEST

View count: 513

According  to the N16–Ա decree established by the  Rector of Armenian State  University  of  Economics on March 14,  “AMBERD”  Research Center  announces a  contest of conducting research topics in 2014.

For  participation  you should send the  completed application form till March 28, 2014 at 18:00 to the following  e-mail: info@amberd.am. Application form and the  procedure of  the contest is  presented  here. For  clarifications you  can  call the  staff  of  “AMBERD”  Research  Center  010 593-479 (3-79, 4-79).

The  topics of  the  contest is  presented  in Armenian version: http://www.asue.am/am/էջեր-220//ամբերդ-հետազոտական-կենտրոնը-հայտարարում-է-գիտական-հետազոտությունների-մրցույթ-1430

ASUE  Media  and Public  Relations  Division 


Previous news here