2016 ԹՎԱԿԱՆ. ԳՆՈՒՄՆԵՐ

Հայտարարություն կնքված պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/20-1 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՊԸԾՇՁԲ-17/1 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

ՀՊՏՀ-ՊԸԾՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-15/20-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

ՀՊՏՀ-ՊԸԾՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-4 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/20-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/12-6 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-7/1 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն պայմանագրի փոփոխության մասին

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-12 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՊԸԾՁԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2017թ. գնումների պլանը (փոփոխված)

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-7/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգերի մասին

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-4 ծածկագրով

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-12 ծածկագրով

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/20-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Բացման նիստի արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-7/1 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-15/2-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-7 ծածկագրով ընթացակարգի

2017 թվականի «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

Հայտարարություն (հաշվետվություն) շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5

Հայտարարություն (հաշվետվություն) շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-11

Հայտարարություն (հաշվետվություն) շրջանակային համաձայնագրերով գնումներ կատարելու

ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին ընթացակարգի ծածկագիրը՝ հպտհ-շհապձբ-16/7-9

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-8-7-1

Հրավերի փոփոխություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-8-7

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4/1 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀԿՊՄ ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-6

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-10 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու մասին համառոտ տեղեկատվություն

ՀՊՏՀ ՇՀԱՊՁԲ-16/7-12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-8 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին

Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-6 ծածկագրով

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարություն

Հայտարարություն կնքվքծ պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագություն

Արձանագրություն 2 (բացման նիստ)

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Չկայացած ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-7-8

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Չկայացած ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-11-3

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2016թվականի փոփոխված գնումների պլանը

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի գնումների պլանի փոփոխված տարբերակը

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-3-4-1 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4 ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի փոփոխության մասին

Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-4 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի

Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-6 ծածկագրով չկայացած ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրությունը

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրութունը

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/7-10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-9 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի փոփոխված գնումների պլանը 21.10.2016թ.

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-2 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀԿՊՄ Աուդիտ

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱԾՁԲ-16/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/11-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-5 ծածկագրով ընթացակարգի

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի փոփոխված գնումների պլանը

Արձանագություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-5 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-7 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/1-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1 ծածկագրով պայմանագրում կատարված մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1 ծածկագրով ընթացակարգի

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-7 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՊՁԲ-16-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Արձանագրությու 2

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6 ծածկագրով ընթացակարգի

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6

Արձանագրությու 2

Հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-3

Արձանագրությու 2

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/2-4

Արձանագրությու 2

Հայտարարություն չկայացած ընթացակարգի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-3

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՊԸԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-5 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-5 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-2 ծածկագրով ընթացակարգի

Բացման նիստի արձանագրություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-5 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀՊՏՀ -ՇՀԱՊՁԲ-16/2-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ -ՇՀԱՊՁԲ-16/2-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ -ՇՀԱՊՁԲ-16/12-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

Հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/13-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-4-1 պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

Արձանագրությու 2 (բացման նիստի)

Արձանագրությու 2 (բացման նիստի)

Հայտարարությաուն 2016 թվականի հունիսի 28-ին կնքված N ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-3-5 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով ընթացակարգի

Հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության

ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության

Պայմանագիր կնքելու մասին որոշում և հայտարարություն չկայացածի մասին ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-3 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն (հաշվետվություն) կնքված պայմանագրերի մասին

Հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/12-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/13-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/8-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16-03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16-02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-16-01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավեր

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-4 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն կնքված պայմանագրերի մասին

Չկայացած ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16-7-4

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-4 ծածկագրով ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու մասին որոշում

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/10-2 ծածկագրով ընթացակարգի հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

ՀՊՏՀ-ի գնումների պլանի փոփոխված տարբերակ

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի բացման նիստի արձանագրություն

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-3-6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին հայտարարություն

Հայտարարություն ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7-3-5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

Փոփոխված հրավեր ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/3-3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի (բացման նիստը 19.07.2016թ. ժամը 12:00)

Հայտարարություն փոփոխության մասին

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՊՁԲ-16/10-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի արձանագրություն

ՀՊՏՀ-ՇՀԱՇՁԲ-16/3-4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի արձանագրություն