Ամբիոններ

Կառավարման ամբիոն

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի Կրթության կառավարման ամբիոն

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Ֆինանսների ամբիոն

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Մարքեթինգի ամբիոն

Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն

Վիճակագրության ամբիոն

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Տնտեսական ինֆորմ. և տեղեկատ. համակ. ամբիոն

Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն

Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն

Լեզուների ամբիոն

Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն

Ֆիզդաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն