Ամբիոններ

Կառավարման ամբիոն

Միկրոէկոնոմիկայի ամբիոն

Բիզնես վարչարարության ամբիոն

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի կրթության կառավարման ամբիոն

Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոն

Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Ֆինանսների ամբիոն

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Մարքեթինգի ամբիոն

Վիճակագրության ամբիոն

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն

Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

Հասարակագիտության ամբիոն

Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն

Լեզուների ամբիոն

Ֆիզդաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների և քաղպաշտպանության ամբիոն