Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետը ՀՊՏՀ ամենահին կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը ձևավորվել է 1975 թվականին; Ֆակուլտետում պատրաստվում են կադրեր մարքեթինգի, կոմերցիայի, բիզնեսի կազմակերպման և ապրանքագիտություն մասնագիտություններով, որոնք ունեն նաև առանձին նեղ մասնագիտացումներ: Ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում՝ պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան: Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 2, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 2,5 տարի:

Բակալավրիատի ծրագրով մասնագետներ են պատրաստվում առկա ուսուցմամբ՝

 1. Մարքեթինգ
 2. Կոմերցիա
 3. Բիզնեսի կազմակերպում
 4. Պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն
 5. Ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն մասնագիտությունների գծով:

Հեռակա ուսուցում՝

 1. Մարքեթինգ
 2. Կոմերցիա
 3. Բիզնեսի կազմակերպում

2016/17 ուստարվանից հեռակա ուսուցման գծով ընդունելություն է կազմակերպվել միայն «Մարքեթինգ» մասնագիտությամբ: Մագիստրոսական կրթական ծրագրերով մասնագետներ են պատրաստվում առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով:

Առկա ուսուցում՝

 1. Մարքեթինգային հաղորդակցություններ,
 2. Մարքեթինգային հետազոտություններ,
 3. Բիզնեսի կազմակերպում,
 4. Կոմերցիա,
 5. Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն մասնագիտությունների և մասնագիտացումների գծով:

Հեռակա ուսուցում՝

 1. Մարքեթինգային հաղորդակցություններ,
 2. Մարքեթինգային հետազոտություններ,
 3. Բիզնեսի կազմակերպում մասնագիտությունների և մասնագիտացումների գծով:

Ֆակուլտետի դեկան՝ Թաթուլ Մկրտչյան
Դեկանի տեղակալ՝ Արա Մկրտչյան

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետի կանոնադրությունը

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված թողարկող ամբիոնները`

Մարքեթինգի ամբիոն
Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎ֆակուլտետ
Հեռ.՝ (+37410) 593-405, (+37410) 593-401