Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետը ՀՊՏՀ ամենահին կառուցվածքային ստորաբաժանումներից է, որը ձևավորվել է 1975 թվականին; Ֆակուլտետում պատրաստվում են կադրեր մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման մասնագիտություններով, որոնք ունեն նաև առանձին նեղ մասնագիտացումներ: Ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում՝ պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան: Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 2 և 1․5, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 2,5:

Առկա բակալավրիատի կրթական ծրագրերով պատրաստվում են մասնագետներ կառավարման և զբոսաշրջության բակալավր որակավորումներով, մասնավորապես՝

  • Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի),
  • Զբոսաշրջություն։

Հեռակա բակալավրիատում գործում է «Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)» կրթական ծրագիրը, որի ավարտին շնորհվում է կառավարման բակալավրի որակավորում։

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առկա կրթաձևում պատրաստվում են մասնագետներ կառավարման մագիստրոսի որակավորմամբ․ ուսման տևողությունը 2 և 1․5 տարի է։ Կրթական ծրագրերն են՝

  • Մարքեթինգային հաղորդակցություններ՝ ցերեկային ուսուցում 2 տարի տևողությամբ,
  • Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում՝ երեկոյան ուսուցում 1․5 տարի տևողությամբ։

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցմամբ գործում է «Մարքեթինգային հաղորդակցություններ» կրթական ծրագիրը, որի ավարտին շնորհվում է կառավարման մագիստրոսի որակավորում։

Ֆակուլտետի դեկան՝ Նարեկ Կեսոյան
Դեկանի տեղակալ՝ Ռուզաննա Գևորգյան

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետի կանոնադրությունը

Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են՝

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎ֆակուլտետ
Հեռ.՝ (+37410) 593-405, (+37410) 593-401
էլ. փոստ` info.marketing.faculty@gmail.com