Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2013թ. ընդունելության անվճար եվ վճարովի ուսուցման ներքին մրցույթի արդյունքները (ըստ մասնագիտացումների)

ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

Ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

Ֆինանսներ

Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

Մաքսային գործ

Բանկային գործ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

Աուդիտ

Տնտեսագիտական վերլուծություն

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Կառավարում

Պետական և մունիցիպալ կառավարում

Հակաճգնաժամային կառավարում

Զբոսաշրջության կառավարում

ԿՈՄԵՐՑԻԱ

Կոմերցիա

Բիզնեսի կազմակերպում