Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2013-2014 ուստարվա ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2013-2014 ուսումնական տարվա համար առկա ուսուցմամբ բակալավրի ծրագրով ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով`

Կառավարում (այդ թվում` պետական և մունիցիպալ կառավարում,

Ֆինանսներ (այդ թվում` մաքսային գործ, արժեթղթերի շուկայի

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի) (այդ թվում` աուդիտ,

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն (այդ

ապրանքների որակի փորձաքննություն, ոչ պարենային ապրանքների

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ):

Կառավարում

Կոմերցիա (այդ թվում` բիզնեսի կազմակերպում)

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

Կառավարում (այդ թվում` զբոսաշրջության կառավարում)

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Վերոնշյալ մասնագիտություններով կարող են դիմել միջնակարգ, նախնական մասնագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթություն շրջանավարտները` առանց տարիքի սահմանափակման:

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտները:

1) լուսանկարով տեղեկանք ավարտական դասարանում սովորելու մասին` հաստատված դպրոցի տնօրենի կողմից

2) 6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի)

տվող համապատասխան նշման առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջական վիճակի կապակցությամբ տարկետում ստացածներից` ռազմաբժշկական կենտրոնական հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում)

վկայականի բացակայության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից տրվող՝ անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ

7) ներբուհական յուրաքանչյուր քննությանը մասնակցելու, ինչպես նաև փաստաթղթերն ընդունելու և ձևակերպելու համար 1500-ական դրամ վճարելու վերաբերյալ անդորրագիրը:

տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր`

Տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտները, տվյալ տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդները, օտարերկրացիները, ինչպես նաև միջին մասնագիտական և նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ստացած դիմորդներն ավարտական փաստաթուղթը (ատեստատ, դիպլոմ) ներկայացնում են մինչև տվյալ տարվա հուլիսի 10-ը:

Դիմորդների հայտագրումը կատարվում է ՀՊՏՀ ընդունող հանձնաժողովում, որը աշխատում է բոլոր օրերին և գտնվում է ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի 1-ին հարկում:

Հասցեն` Նալբանդյան 128,

հեռ` 593 473: