ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Ատոմ Մարգարյան

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ «ԱՆԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ» ԽԱԽՏՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշոտ Եղիազարյան

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

«ՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»` ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐՔԵՐԻՑ

Վալերի Միրզոյան

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ

Տարոն Մարգարյան

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

ԼԻԶԻՆԳԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ. ՀԱՐԿԱՅԻՆ, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Լուսինե Մարգարյան

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Թեհմինե Ստեփանյան, Իդա Հարությունյան

ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գրիգոր Իխտարյան, Լիլիթ Ներսեսյան

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Արթուր Գալոյան

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՐԲԵՄՆԻ ՀԶՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄՆ Է

Սերգեյ Մելքումյան

ՀՀ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Թամարա Հովհաննիսյան

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿԱՊԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ

Նունե Էլիզբարյան

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏԵԼԻՔԱՀԵՆՔ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կամո Խաչատրյան

ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՏԱԿԻ ՆՈՐ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԻ ԱՌԱՋԱՐԿ ՍՊԱՌՈՂԻՆ

Արմեն Կարապետյան, Օլյա Խաչատրյան, Մարիամ Բաղդասարյան

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

Վեներա Ոսկանյան

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ, ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑՈԼՈԳԻԱ

ԱՎԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ

Լարիսա Մանուկյան

«ԱԶԳ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

Յուրի Հովականյան

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԽԱԼՆԵՐԻ ՈՒՂՂՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Սուսաննա Չալաբյան, Լուսինե Հարությունյան

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ՍՏՈՐՈԳՅԱԼ. ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ԲԱՅԱԿԱՆ ՍՏՈՐՈԳՅԱԼՆԵՐ

Մերի Աբգարյան