«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2018 N2

Բովանդակություն

«Տնտեսագիտության տեսություն»

Ֆիրուզա Մայիլյան` «Մարդկային կապիտալում կատարվող ներդրումների առանձնահատկությունները»

Աշոտ Մարկոսյան, Միքայել Միքայելյան, Էլյանորա Մաթևոսյան` «Հայաստանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մի քանի առաջնահերթություն»

Միխայիլ Թավադյան` «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծմանը նպաստող ժամանակակից գործոնները»

Ֆրիդա Բահարյան, Էմմա Մովսիսյան` «Հակագնագցման միջոցները տնտեսավարման արդի պայմաններում. միջազգային միտումները և Հայաստանի փորձը»

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»

Գագիկ Վարդանյան, Սերգեյ Իգնատով` «Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների որոշիչ գործոնների տեսամեթոդաբանական տեսանկյունները»

Դավիթ Հախվերդյան, Տաթևիկ Վարդանյան` «Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա»

Գրիգոր Նազարյան, Աննա Փախլյան` «Լոգիստիկ ծառայությունների աութսորսինգ. միջազգային միտումներ»

Ռուզաննա Եղիազարյան` «Գլոբալացման ազդեցությունը ժողովուրդների և ազգերի քաղաքականության, լեզուների և աշխարհայացքային դրսևորումների վրա»

«Կառավարում և զբոսաշրջություն»

Մարի Ստեփանյան` «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության գնահատման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում»

Գայանե Թովմասյան, Մարիա Յոհան` «Հայաստանը որպես զբոսաշրջային ուղղություն լեհ զբոսաշրջիկների համար»

«Ֆինանսներ և ապահովագրություն»

Վարդան Բոստանջյան, Արմինե Զախարյան` «Ֆինանսական հնարավորությունների ընդլայնման ուղիները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում»

Սերգեյ Սուքիասյան` «Ֆինանսական ներգրավվածության նշանակության մասին»

Հայկազ Հովհաննիսյան` «Նոր երևույթ արժութային և ֆինանսական համակարգում»

Նարինե Սարգսյան` «Դրամական հոսքերի կառավարչական վերլուծության հիմնախնդիրները առևտրային բանկերում»

Գայանե Հարությունյան` «ՀՀ ապահովագրական շուկայի եկամուտների հավասարաչափ բաշխվածության որոշումը»

«Բնօգտագործման տնտեսագիտություն»

Նադեժդա Աֆյան՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն ըստ տեխնածին ծանրաբեռնվածության ցուցանիշի»

«Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում»

Ալբերտ Սարգսյան՝ «ՀՀ-ում նորամուծական գործընթացների գնահատումը լատենտ փոփոխականի մոդելավորման միջոցով»

«Իրավագիտություն»

Լյուբա Մեհրաբյան՝ «Լիզինգի` որպես ձեռնարկատիրական պայմանագրային բարդ հարաբերությունների իրավական առանձին կարգավորման անհրաժեշտությունը»

«Կրթական համակարգ»

Մարիանա Քոչարյան՝ «Կրթության տեղեկատվայնացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում»

«Լեզվաբանություն»

Արմինե Գրիգորյան, Լուսինե Հարությունյան՝ «Զարմանք արտահայտող լեզվամիավորների իմաստային կառուցվածքի առանձնահատկությունները»

Ռուզաննա Խոստիկյան՝ «Հոմանիշության կարևորությունը ընդհանուր և գործարար անգլերենում»