Տաթևիկ Հենրիկի Հակոբյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

17 տարի

Դասավանդվող առարկաները

Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
Գործառնությունների հետազոտություն
Ֆինանսական էկոնոմետրիկա
Մաթեմատիկական մոդելները ֆինանսական շուկաներում
Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման ինտերպոլյացիոն մեթոդներ

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ORCID ID

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. Тавадян А.А., Акопян Т.Г. "Анализ функциональных связей инвестиций методом интерполяции", Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան-Դոնի Ռոստով, 28-30 հունիսի 2011
2. Tavadyan A.A., Hakobyan T.H. "Investigation of the Functional Relationships of Investment by Minimal Degree Multivariate Polynomial Interpolation Method", VIII-ая международная школа-семинар "Многомерный статистический анализ и эконометрика", Труды, Москва 2012

Օտար լեզուների իմացությունը

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 010247030
Էլհասցե hakobyan.tatevik@gmail.com