Տաթևիկ Հենրիկի Հակոբյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Գիտական կոչում

Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ

09.2013-ից մինչ օրս՝ տ․գ․թ․ դոցենտ, ՀՊՏՀ, Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն
09․2010 - 06․2013թթ․՝ տ․գ․թ․ ասիստենտ, ՀՊՏՀ, Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն
09․2005 - 06․2010թթ․՝ դասախոս, ՀՊՏՀ, Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն
2017-2018թթ․՝ ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ 16YR-5B033, թեմա՝ «Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության գնահատումը ՀՀ մրցունակության վրա», փորձագետ
2014-2015թթ․՝ «Ամբերդ» գիտահետազոտական կենտրոն, թեմա ՝ «ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները Մաքսային միության անդամակցության պայմաններում», փորձագետ
2013-2014թթ․՝ «Ամբերդ» գիտահետազոտական կենտրոն, թեմա՝ «Մակրոտնտեսական վերլուծություն, մոդելավորում և կանխատեսում», փորձագետ

Դասավանդվող առարկաները

  • Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում
  • Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
  • Գործառնությունների հետազոտություն
  • Ֆինանսական էկոնոմետրիկա
  • Մաթեմատիկական մոդելները ֆինանսական շուկաներում
  • Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման ինտերպոլյացիոն մեթոդներ

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. Тавадян А.А., Акопян Т.Г. "Анализ функциональных связей инвестиций методом интерполяции", Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան-Դոնի Ռոստով, 28-30 հունիսի 2011
2. Tavadyan A.A., Hakobyan T.H. "Investigation of the Functional Relationships of Investment by Minimal Degree Multivariate Polynomial Interpolation Method", VIII-ая международная школа-семинар "Многомерный статистический анализ и эконометрика", Труды, Москва 2012

Օտար լեզուների իմացությունը

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 010247030
Էլհասցե hakobyan.tatevik@gmail.com