Դավիթ Ներսիկի Հախվերդյան

Կրթություն

ԵրՊՏԻ, «Էկոնոմիկայի պետական կարգավորում», տնտեսագետ
ՀՀ ՖԷՆ Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ (ասպիրանտուրա),
«Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում», տնտեսագետ

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության դոկտոր

Գիտական կոչում

Պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ

04.19.2019-ից մինչ այժմ` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի տնօրեն
01.07.2007-ից մինչ այժմ` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոն, դասախոս (ասիստենտ, դոցենտ, այնուհետ՝ պրոֆեսոր)
01.2014-09.2019` Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ, Ֆինանսական վարչության պետի տեղակալ
03.2013-11.2013` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, փորձագետ
05.2011-11.2011` «ԷԿՕ ՓՅՈՒՐ» ՍՊԸ, զարգացման գծով տնօրեն, գլխավոր տնօրեն
11.2008-12.2010` «Աբել Աղանբեգյանի անվան կորպորատիվ կառավարման բարձրագույն դպրոց» ՍՊԸ, գլխավոր տնօրեն
01.2007-09.2009՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող, բազային խմբի ղեկավար
07.2006-12.2006` Տուրիզմի հայկական ինստիտուտ-Ռուսաստանի տուրիզմի միջազգային ակադեմիայի մասնաճյուղ, Տնտեսագիտության և մենեջմենտի ամբիոնի վարիչ
05.2005 –05.2006` «Կոննեկտ» բաց բաժնետիրական ընկերություն, Տնտեսագիտական և մարքեթինգի բաժնի պետ
07.2005 - 05.2007` Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, տնօրենի խորհրդական
12.2002 – 12.2006` Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ, «էկոնոմիկա և իրավունք» բաժանմունքի անդամ
05.2004 – 12.2004` ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ, Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության պետ
08.2001–05.2004` ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն, Աճուրդի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ,
08.2001-06.2002` Հայ-շվեյցարական համատեղ ձեռնարկություն «Կարիտաս» ՍՊԸ, տնտեսագիտա-իրավաբանական խորհրդատու
06.1999–06.2001` ժամկետային ծառայություն ՀՀ զինված ուժերում
01.1999–06.1999` ՀՀ սեփականաշնորհման նախարարություն, Մեթոդական բաժնի պետ
12.1997-01.1999` ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն, Մեթոդական բաժնի պետի տեղակալ
06.1998–10.1998` ՀՀ էներգետիկայի ինստիտուտ, փորձագետ
01.1997–12.1997` ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն, Ձեռնարկությունների բաժնի պետի տեղակալ
06.1996-06.1998` «Աբովյանի գարեջրի գործարան» ԲԲԸ, տնտեսագետ
08.1995–01.1997` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Պետական ձեռնարկությունների սեփականաշնորհման, ապապետականացման ու վերակազմավորման բաժնի առաջատար մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

  • Միջազգային տնտեսագիտություն
  • Միջազգային կորպորացիաներ
  • Տնտեսության կարգավորման միջազգային համակարգեր
  • Միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրներ
  • Գիտահետազոտական մեթոդաբանություն

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. Актуальные проблемы мирохозяйственного взаимодействия на мега-, макро-, мезо и микроуровнях: Международная научно-практическая конференция профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов /Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов н/Д, 2011
2. Десета юбилейна международна научно-практическа конференция “Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество”, Албена, 18-19 септември 2012, Свищов (България) 2012
3. International Conference on Humanities, Literature and Management (ICHLM՚15) Jan. 9-10, 2015 Dubai (UAE)
4. Модернизация экономики России: отраслевой и региональный аспект: Международная науч.-практ. конф.-профес.-предоподават. состава, молодых ученых и студентов: в 2-х т.-Т. II. – Роств н/Д., 2015
5. «Логистика в портфеле ресурсов импортозамещающей индустриализации: антикри-зисные стратегии роста и развития в условиях санкционных ограниченийե: Между¬на-родный научно-практи¬чес¬кий XI Южно-Российс¬кий логистический форум, 23-24 октября 2015 г. – Ростов н/Д
6. Плехановский торговый форум. Мировая торговля в условиях турбулентности: IV Международная научно-практическая конференция. – Москва: ФГБОУ ВО« РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018
7. Традиции и новации в про¬фессиональной под¬го¬товке и деятельности педагога: меж-дунар. науч.-практ. конф. 26–28 марта 2020 г.– Тверь: Твер. гос. ун-т, 2020
8. Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: XXI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2020 г.
9. Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: XXII Апр. между¬нар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 2021 г.

Օտար լեզուների իմացությունը

Անգլերեն (լավ), ռուսերեն (գերազանց)

Հեռ. 010593429
Էլհասցե dhakhverdyan@yahoo.com