Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ՝ Մկրտչյան Արա Ալյոշայի - տ.գ.թ., դոցենտ

Պատմությունը, գործունեությունը

ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնը ստեղծվել է 1995 թ․ դեկտեմբերի 20-ին։ Ամբիոնի տեսլականն է մինչև 2027 թվականը դառնալ ժամանակակից միջազգային տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ նորարարական և գործնական գիտելիք տրամադրող, կիրառական հետազոտություններով գիտելիք ստեղծող, մասնավոր հատվածի և հետազոտական կառույցների հետ սերտորեն համագործակցող առաջատար ամբիոն: Ամբիոնի առաքելությունն է պատրաստել Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային աշխատաշուկաներում մրցունակ, կիրառական հմտություններով և վերլուծական կարողություններով օժտված, սոցիալական և քաղաքացիական պատասխա­նատվությամբ ու ժողովրդավարական սկզբունքներով առաջնորդվող բարձր որակավորմամբ մասնագետներ և հասարակության ու տնտեսության փոփոխությունները կյանքի կոչող առաջնորդներ։ Իր առջև դրված խնդիրները կյանքի կոչելու համար ամբիոնն առաջնորդվում է ակադեմիական ազատությունների, կրթություն-աշխատաշուկա սերտ համագործակցության, ուսանողա­կենտրոն ուսումնառության և կիրառական գիտելիքի փոխանցման, դասավանդման և ուսումնառության նորարարական միջավայրի ստեղծման սկզբունքներով, կիրառում լավագույն միջազգային փորձը:

Վարիչները

 • տ.գ.թ., պրոֆեսոր Գ․ Աղաջանյան (1995-2012 թթ․)
 • տ.գ.թ., դոցենտ Գ․ Նազարյան (2012-2017 թթ․)
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Դ․ Գալոյան (2017-2019 թթ․)
 • 2022 թվականից մինչ օրս՝ տ.գ.թ., դոցենտ Արա Մկրտչյան

Մասնագիտություն, մասնագիտացում

Ամբիոնը երեք աստիճանի կրթական ծրագրեր (բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա) է իրականացնում ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա ուսուցմամբ:

Բակալավրիատ

Տնտեսագիտություն

Դասընթացները

 • Միջազգային տնտեսագիտություն-1
 • Միջազգային տնտեսագիտություն-2
 • Լոգիստիկա
 • Տնտեսական պատմություն
 • Միջազգային կորպորացիաներ
 • Միջազգային առևտուր
 • Միջազգային բիզնես
 • Համաշխարհային տնտեսություն
 • Արտաքին տնտեսական գործունեության տրանսպորտային ապահովում
 • Միջազգային տնտեսական ինտեգրում
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (ոչ մասնագիտական խմբերի համար)
 • Միջազգային ֆինանսատնտեսական հարաբերություններ
 • Միջազգային բիզնես (ոչ մասնագիտական խմբերի համար)
 • Մաքսային գործի հիմունքներ
 • Բնական ռեսուրսների և ծառայությունների միջազգային առևտուր
 • Միջազգային արժութավարկային հարաբերություններ

Մագիստրատուրա

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Դասընթացները

 • Գիտահետազոտական մեթոդաբանություն
 • Միջազգային ֆինանսներ
 • Միջազգային և վերազգային ինստիտուտներ
 • Վճարային հաշվեկշիռ և ներդրումային դիրք
 • Արժութային շուկաներ և արժութային քաղաքականություն
 • Տնտեսական դիվանագիտություն
 • Արտաքին առևտրի քաղաքականություն
 • Միջազգային մակրոտնտեսագիտություն
 • Միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները

Մաքսային վարչարարություն

Դասընթացները

 • Գիտահետազոտական մեթոդաբանություն
 • Լոգիստիկան միջազգային առևտրում
 • Արտաքին առևտրի քաղաքականություն
 • Մաքսային վարչարարության սկզբունքներ
 • Բեռների առանձին տեսակների մաքսային կարգավորման առանձնահատկությունները
 • Մաքսային արժեքի որոշում
 • Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ
 • Առևտրի միջազգային կոնվենցիաներ ու համաձայնագրեր
 • Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցում և ներդաշնակեցում
 • Կանաչ մաքսատուն
 • Մաքսային վարչարարության առանձնահատկությունները ինտեգրացիոն միավորումներում
 • Մատակարարման բազիսային պայմանների մեկնաբանությունները և փաստաթղթավորումը

Ասպիրանտուրա

Ը․00․06 «Միջազգային տնտեսագիտություն» (Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ)

Դասընթացները

 • Միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները
 • Գեոէկոնոմիկա
 • Միջազգային առևտուր և ինտեգրում
 • Տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականություն
 • Միջազգային ֆինանսներ
 • Արժութային գործառնություններ և արժութային կարգավորում

Գիտահետազոտական աշխատանքները

2023 թ․ ամբիոնի գիտական թեմաներն են «Հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» և «Էլեկտրոնային առևտուրը որպես միջազգային բիզնեսի հրամայական»: Ամբիոնի դասախոսների կողմից կատարած գիտահետազոտական թեմաներից են «Աշխատուժի արտագնա միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ», «Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով)», «ՀՀ արտահանման բազմազանեցման և աճի հնարավորությունները», «ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները», «ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները Մաքսային միության անդամակցության պայմաններում», «Մասշտաբային շինարարությունը՝ որպես ներքին արտադրության խթանմամբ տնտեսական աճի ապահովման և համաչափ տնտեսական զարգացման ուղղություն»։
Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 30 գիտական աշխատանքներ:

Ամբիոնի աշխատակազմ

 1. Մկրտչյան Արա Ալյոշայի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ. թ., դոցենտ
 2. Գալոյան Դիանա Ռոբերտի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Թադևոսյան Զոյա Աղվանի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Հախվերդյան Դավիթ Ներսիկի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 5. Նազարյան Գրիգոր Արշամի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 6. Ավետիսյան Թադևոս Էդիկի - տ.գ.թ, դոցենտ
 7. Կիրակոսյան Վերգինե Լազրի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Անանյան Անուշ Լավրենտիի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Մարգարյան Թամար Խիկարի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Աղաջանյան Սուսաննա Սարգսի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 11. Գրիգորյան Կարմեն Համլետի - տ.գ.թ., դասախոս
 12. Փախլյան Աննա Արմենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Սարգսյան Ժորա Քաջիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Վարդանյան Տաթևիկ Գրիգորի - դասախոս
 15. Խաչատրյան Լիլիթ Սարոյի - տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
 16. Ժամկոչյան Անահիտ Միշայի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 17. Ֆահրադյան Նարինե Մարտինի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 18. Մուրադյան Վարուժան Արամայիսի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 19. Գոմցյան Արարատ Դվինի - տ․գ․դ․, դոցենտ
 20. Ուլիխանյան Տաթևիկ Արմենի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 21. Հայրապետյան Ալբերտ Արմենի - տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
 22. Սայադյան Արթուր Մուշեղի - տ․գ․թ․, դասախոս
 23. Մելքումյան Հովհաննես Հարությունի - տ․գ․թ․, դասախոս
 24. Մկրտչյան Համլետ Գրիգորի - դասախոս
 25. Միքայելյան Տիգրան Սամվելի - դասախոս
 26. Եդիգարյան Քնարիկ Կառլենի - ասիստենտ
 27. Մխիթարյան Սուսաննա Մարատի - ասիստենտ
 28. Շեկոյան Նարինե Ռազմիկի - ավագ լաբորանտ

Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Հեռ․՝ +374 10 593-449
Էլփոստ՝ asue.mth.ambion@gmail.com