Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ՝ Մկրտչյան Արա Ալյոշայի - տ.գ.թ., դոցենտ

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» բակալավրի կրթական ծրագիրը ՀՀ ուսումնական գործընթացում ներդրվել է 1992-1993 ուսումնական տարվանից (ամբիոնը հիմնադրվել է 1995թ. դեկտեմբերի 20-ին): Ծրագրի ներդրումը պայմանավորված է Հայաստանում ինչպես աշխատաշուկայի պա­հան­ջարկով, այնպես էլ ՀՀ կրթական շուկայում` համալսարաններում գործող մասնա­գիտու­թյունների շարքում այս մասնագիտության միջազգային տնտեսական բազմաբնույթ հարա­բե­­րու­թյունների բնագավառի լայն պրոֆիլի տնտեսագետներիպատրաստման անհրաժեշտությամբ:
Վարիչները`
Դիանա Ռոբերտի Գալոյան, տ․գ․դ․, պրոֆեսոր
Գրիգոր Արշամի Նազարյան, տ.գ.թ., դոցենտ
Գրիգոր Սարգսի Աղաջանյան, տ.գ.թ., պրոֆեսոր
Ամբիոնի հրատարակած աշխատությունները`

 1. Հախվերդյան Դ., Համբարձումյան Է., Միջազգային կորպորացիաներ // ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Երևան 2016, 312 էջ:
 2. Թադևոսյան Զ., Գալոյան Դ., Միջազգային տնտեսագիտություն. տեսություն ևքաղաքականություն// ուսումնական ձեռնարկ, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2015, 448 էջ:
 3. Գալոյան Դ., Տնտեսական ինտեգրման տարածաշրջանային ասպեկտները // Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2014, 294 էջ:
 4. Հախվերդյան Դ., ՀՀ տնտեսությունը կարգավորող ինստիտուտները գլոբալացմանպայմաններում // Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2013, 288 էջ:
 5. Մարկոսյան Ա., Նազարյան Գ., Հախվերդյան Դ., Միջազգային տնտեսականհարաբերություններ // ուսումնական ձեռնարկ, 2 մասով, Երևան 2012, 640 էջ:
 6. Մարգարյան Թ., Համաշխարհային տնտեսություն // ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2012, 232 էջ:
 7. Նազարյան Գ., Հախվերդյան Դ., Առևտրի միջազգային կոնվենցիաներն ուհամաձայնագրերը // դասախոսությունների տեքստ, Երևան 2011, 173 էջ:
 8. Նազարյան Գ. Արտաքին տնտեսական գործունեության տրանսպորտային ապահովում // Տնտեսագետ, Երևան 2010, 454 էջ:
 9. Աղաջանյան Գ., Թադևոսյան Զ. և այլոք, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ // ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2008, 296 էջ:
 10. Անանյան Լ., Պետրոսյան Լ., Տնտեսական պատմություն // ուսումնական ձեռնարկ, երկրորդ հրատարակություն, Երևան 2008, 325 էջ:
 11. Կիրակոսյան Վ., Համաշխարհային տնտեսությանը ՀՀ ինտեգրման ուղիները // հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2007, 160 էջ:
 12. Թավադյան Մ., Նազարյան Գ., Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնախնդիրները,Մենագրություն, Տնտեսագետ, Երևան 2006, 168 էջ:
 13. Կիրակոսյան Վ., Միջազգային բիզնես // ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 205 էջ:
 14. Թադևոսյան Զ., Գալոյան Դ., Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիա // մենագրություն, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2006, 179 էջ:
 15. Թադևոսյան Զ., Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային միգրացիա // հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2005, 266 էջ:

Ամբիոնի ներգրավվածությունը գիտահետազոտական թեմաներում`
Ամբիոնի գիտական թեման է «ԵԱՏՄ անդամ երկրների արդյունաբերական համագործակցության սիներգետիկ էֆեկտների վերլուծություն»:
Ամբիոնի դասախոսների կողմից կատարած գիտահետազոտական թեմաներից են`

 1. Աշխատուժի արտագնա միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ:
 2. Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով):
 3. ՀՀ արտահանման բազմազանեցման և աճի հնարավորությունները:
 4. ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմախնդիրները:
 5. ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները Մաքսային միության անդամակցության պայմաններում:
 6. Մասշտաբային շինարարությունը՝ որպես ներքին արտադրության խթանմամբ, տնտեսական աճի ապահովման և համաչափ տնտեսական զարգացման ուղղություն:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 30 գիտական աշխատանքներ:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ միջանկյալ ստուգումների և մագիստրատուրայի ամփոփիչ ստուգման հարցաշարեր
Բակալավր
Մագիստրատուրա

Ամբիոնի աշխատակազմ

 1. Մկրտչյան Արա Ալյոշայի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ. թ., դոցենտ
 2. Գալոյան Դիանա Ռոբերտի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Թադևոսյան Զոյա Աղվանի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Հախվերդյան Դավիթ Ներսիկի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 5. Նազարյան Գրիգոր Արշամի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 6. Ավետիսյան Թադևոս Էդիկի - տ.գ.թ, դոցենտ
 7. Կիրակոսյան Վերգինե Լազրի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Անանյան Անուշ Լավրենտիի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Մարգարյան Թամար Խիկարի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Աղաջանյան Լուսինե Գրիգորի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Աղաջանյան Սուսաննա Սարգսի - տ.գ.թ., դասախոս
 12. Գրիգորյան Կարմեն Համլետի - տ.գ.թ., դասախոս
 13. Փախլյան Աննա Արմենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Սարգսյան Ժորա Քաջիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 15. Վարդանյան Տաթևիկ Գրիգորի - դասախոս
 16. Խաչատրյան Լիլիթ Սարոյի - տ․գ․թ․, դասախոս
 17. Ժամկոչյան Անահիտ Միշայի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 18. Ֆահրադյան Նարինե Մարտինի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 19. Մուրադյան Վարուժան Արամայիսի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 20. Գյուլասարյան Միքայել Ռաֆայելի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 21. Ֆարմանյան Հայկ Լևոնի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 22. Գոմցյան Արարատ Դվինի - տ․գ․դ․, դոցենտ
 23. Ուլիխանյան Տաթևիկ Արմենի - տ.գ.թ., դասախոս
 24. Հայրապետյան Ալբերտ Արմենի - տ․գ․թ․, ավագ դասախոս
 25. Սայադյան Արթուր Մուշեղի - տ․գ․թ․, դասախոս
 26. Շեկոյան Նարինե Ռազմիկի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Հեռախոս՝ (+37410) 593-449
Էլ-փոստ՝ mthasue@gmail.com