Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերի շեմային քննությունների հարցաշարեր

Աուդիտ

Ապահովագրական գործ

Արդյունաբերական բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

Առողջապահության կառավարում և վարչարարություն

Բանկային գործունեության կազմակերպում

Բուժհաստատությունների կառավարում

Գործարար վարչարարություն (կառավարում)

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն

Կորպորատիվ ֆինանսներ

Հանրային ֆինանսներ

Հանրային կառավարում

Հանրային ծառայությունների բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

Մակրոտնտեսական վերլուծություն

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ

Մաքսային վարչարարություն

Մենեջմենթ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Նախագծերի կառավարում

Նորարարությունների տնտեսագիտություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները բիզնեսում

Տնտեսագիտության տեսություն