«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2020 N1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՍԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻԱՆԱ ԻՍԱՅԱՆ
Սոցիալական կապիտալի էությունը, գնահատման մոտեցումներն ու փաստացի մակարդակը ՀՀ-ում

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ՄԱՐԻԱՆԱ ԽՉԵՅԱՆ, ԼԵՆԱ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ, ԷԼԼԱ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ
Գյուղական բնակչության ֆինանսական ներգրավվածության վրա ազդող սոցիալ-տնտեսական գործոնների բացահայտումը ՀՀ օրինակով

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԳԱԼՍՏՅԱՆ, ԳԱԳԻԿ ԲԱԴԱԴՅԱՆ
ՀՀ տարածքային անհամաչափ զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները արդի պայմաններում

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՎՈԼՈԴՅԱ ՄԱՆԱՍՅԱՆ
Լեռնային կերարտադրության կազմակերպման ագրոէկոլոգիական առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐԵՆ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ, ԱՐՄԻՆԵ ԲԱԲՈՅԱՆ
Շահութաբաժնային քաղաքականությունը և ընկերության շուկայական կապիտալացման վրա դրա ազդեցությունը

ԲԻՆԳՅՈԼ ԱՄԻՐՅԱՆ
Բետա գործակցի քանակական գնահատականը և դրա կիրառությունը բիզնեսի գնահատման մեջ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՎԻԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Հայաստանի միգրացիոն հոսքերի համապարփակ վերլուծություն

ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ
Կրթական ծառայությունների արտահանման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

ԱՆՆԱ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման համաշխարհային միտումները

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԴԱՆ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ, ԱՐՄԻՆԵ ԶԱԽԱՐՅԱՆ
Ինովացիոն գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի սոցիալական ուղղվածությունը

ՎԱՐԴԵՎԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԱՆԱՀԻՏ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ բուհերի որակի արտաքին գնահատման հիմնախնդիրները

ԱՆՈՒՇ ՇԻՐԻՆՅԱՆ, ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՏԱՃԱՏ ՊԱՊՈՅԱՆ
Բաշխման կորի միջոցով գնահատման մեթոդի կիրառման նպատակահարմարությունը ՀՊՏՀ-ում

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՌ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հասարակ և մասնակի մարումներով արժեկտրոնային պարտատոմսերի մինչև մարում եկամտաբերությունների համատեղ վարքագիծը սփոթ կորի տարբեր տեսքերի դեպքում

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Փոխհատուցումային ռազմավարությունների կիրառումը օտար լեզվի դասին. Ռ. Օքսֆորդի տաքսոնոմիան գործողության մեջ