ՀՊՏՀ մագիստրատուրայի ընդունելության շեմային քննությունների հարցաշարերը

Սիրելի շրջանավարտներ, ՀՊՏՀ պաշտոնական կայքի (asue.am) այս բաժնում ներկայացնում ենք 2013-2014 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի ընդունելության շեմային քննությունների հարցաշարերը՝ ՀՊՏՀ հարակից մասնագիտությամբ բակալավրիատի շրջանավարտների, մագիստրոսների, դիպլոմավորված մասնագետների, այլ բուհերից դիմողների համար:

Տեղեկացնենք, որ դրանք 2012-2013 ուսումնական տարվա ամփոփիչ (պետական) քննությունների նույն հարցաշարերն են: Կրթության կառավարում մասնագիտացման հարցաշարը տես՝ http://media.asue.am/upload/HARCASHAR_KRTUTYAN_KARAVARUM.pdf:

Լրացուցիչ հարցերը կարող եք ճշտել համապատասխան մասնագիտական ամբիոններում:Հարցաշարերը ներկայացնում ենք ստորև.

1.«Աշխատանքի տնտեսագիտություն» առարկա

2.«Աշխատանքի կազմակերպում և նորմավորում» առարկա

3.«Բիզնեսի կազմակերպում և պլանավորում» առարկա

4.«Բիզնեսի տնտեսագիտություն» առարկա

5.«Մակրոէկոնոմիկա» առարկա

6.«Տնտեսության պետական կարգավորում» առարկա

7.«Միկրոէկոնոմիկա» առարկա

8.«Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» առարկա

9.«Միջազգային արժութավարկային հարաբերություններ» առարկա

10.«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» առարկա

11.«Ճյուղային վիճակագրություն» առարկա

12.«Վիճակագրության տեսություն և տնտեսական վիճակագրություն» առարկա

13.«Ապրանքների փորձաքննություն» առարկա

14.«Ապրանքագիտություն» առարկա

15.«Հողագույքային հարաբերություններ» առարկա

16.«Անշարժ գույքի գնահատում» առարկա

17.«Բնապահպանության և բնօգտագործման կառավարում» առարկա

18.«Բնօգտագործման տնտեսագիտություն» առարկա

19.«Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր» առարկա

20.«Տեղեկատվական տեխնոլոգիանները տնտեսության մեջ» առարկա

21.«Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» առարկա

22.«Տնտեսական գործունեության վերլուծություն» առարկա

23.«Առևտրական կազմակերպության էկոնոմիկա» առարկա

24.«Կոմերցիա» առարկա

25.«Մարքեթինգ» առարկա

26.«Մարքեթինգը տնտեսության տարբեր ճյուղերում» առարկա

27.«Տնտեսագիտության տեսություն» առարկա

28.«Ժամանակակից տնտեսագիտական տեսություններ» առարկա

29.«Գործառնությունների հետազոտում» առարկա

30.«Մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտության մեջ» առարկա

31.«Արժեթղթերի շուկա» առարկա

32.«Ներդրումային պորտտֆելի ձևավորումը և կառավարումը ֆինանսական ինստիտուտներում» առարկա

33.«Հանրային և կորպորատիվ ֆինանսներ» առարկա

34.«Հարկեր և մաքսային վճարներ» առարկա

35.«Մաքսային գործ /համալիր/» առարկա

36.«Ֆինանսներ» առարկա

37.«Ապահովագրական գործ» առարկա

38.«Ռիսկերի տեսություն և վերապահովագրություն» առարկա

39.«Հակաճգնաժամային կառավարում» առարկա

40.«Հյուրընկալության մենեջմենթ» առարկա

41.«Կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման գործընթացի կառավարում» առարկա

42.«Զբոսաշրջության կառավարում» առարկա

43.«Աուդիտ» առարկա

44.«Կառավարում» մասնագիտության ուսանողների պետական քննության հարցաշար