«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2016 N3

Բովանդակություն

Կարինե Հարությունյան` «Հանրակրթական դպրոցներում ըստ սովորողների թվի ֆինանսավորման բանաձևի ներդրման և կիրառման տեսական հիմքերը, սկզբունքները և մեթոդաբանությունը. հայաստանյան փորձի վերլուծություն»

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Միքայել Մելքումյանի, Հասմիկ Հովակիմյան` «Հայ-չինական տնտեսական հարաբերությունների ներկան և ապագան»,

Գրիգոր Նազարյանի, Հերմինե Կատվալյան` «ՀՀ-ում տնտեսական աճի վրա պետական պարտքի ազդեցության գնահատման վերլուծություն»

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»

Խորեն Մխիթարյան` «ՀՀ բանկերի կողմից իրականացվող վարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները»,

Սարգիս Գյուրջյան` «Վարկային ներդրումների կառավարման կատարելագործման արդի միտումները ՀՀ բանկերում»

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

Վալերի Միրզոյան` «Հանդուրժողական խոսքը հանրային կառավարման համակարգում»,

Սուսաննա Կարապետյան` «ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի զարգացման միտումները»

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ»

Ատոմ Մարգարյան, Սերգեյ Սոլոդովնիկով, Հարություն Թերզյան` «Արտաքին առևտրի բարձրտեխնոլոգիական բաղադրիչի ազդեցությունների քանակական գնահատման հիմնախնդիրները»

«ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Ավետիք Հովհաննիսյան` «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության կազմակերպման բնորոշ առանձնահատկությունները ՀՀ-ում և միջազգային ասպարեզում»

«ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Սարգիս Հովհաննիսյան` «Մսի շուկայի ներկա վիճակը և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

«ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Քրիստինե Սարգսյան` «Հաղորդակցական մոտեցումը որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդ»,

Ռուզաննա Գևորգյան` «Օտարալեզու տեքստի վերլուծության ուսուցման ռազմավարությունները»