«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2016 N4

Բովանդակություն

Կարինե Հարությունյան` «Հանրակրթական դպրոցներում ըստ սովորողների թվի ֆինանսավորման բանաձևի ներդրման և կիրառման տեսական հիմքերը, սկզբունքները և մեթոդաբանությունը. հայաստանյան փորձի վերլուծություն»

«ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Սամվել Մարգարյան` «Տնտեսական և սոցիալական զարգացման փոխազդեցության հիմնախնդիրները»

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

Տիգրան Գևորգյան` «Առողջապահական կազմակերպությունների ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծություն»

Սերգեյ Ասլանյան` «ՀՀ տարածքային սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները կայուն զարգացման համատեքստում»

«ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ»

Սամվել Խարազյան` «Առողջապահության բյուջեի կառուցվածքային փոփոխությունների և տեղեկատվության համակարգի բարելավման անհրաժեշտությունը»

Գրիգոր Կիրակոսյան` «Ներդրումային պորտֆելների հիմնական բնութագրիչները»

Անուշ Մարգարյան` «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև հարկային և մաքսային օրենքների համեմատական գնահատականը»

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ»

Տիգրան Զաքարյան՝ «ՀՀ բանկային համակարգում կորպորատիվ կառավարման միջազգային ստանդարտների և սկզբունքների ներդրման արդյունքները»

Աշոտ Կիրակոսյան` «Բանկային ծառայություններից բավարարվածության և տեղեկացվածության հիմնահարցերը ՀՀ-ում»

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Աշոտ Մարկոսյան, Բորիս Ավագյան` «Ազգային և օտարերկրյա կապիտալների հարաբերակցության մարտահրավերները Հայասստանի Հանրապետությունում»

Աննա Փախլյան` «Եվրասիական տնտեսական միությունը բազմակողմ առևտրային համակարգում. Հայաստան ԱՀԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև»

«ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Արաքսյա Նազարեթյան` «Տնտեսության կայուն զարգացման՝ որպես վիճակագրական ուսումնասիրության օբյեկտի առանձնահատկությունները»

«ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Սուսաննա Չալաբյան, Կարինա Սողոմոնյան` «Ավանդական և նորարարական մեթոդների կիրառումը օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում»

Ռուզաննա Եղիազարյան` «Հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն դարձվածաբանական միավորների համադրական ուսումնասիրություն»