Միջազգային գրախոսվող ամսագրեր

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ: Գրանցված ամսագրերի ցանկը պարբերաբար թարմացվում է, ուստի խնդրում ենք որևէ ամսագրում հոդվածը հրապարակման ուղարկելուց առաջ ճշտել, արդյո՞ք ամսագիրը շարունակում է գրանցված լինել Scopus-ում, թե՝ ոչ:

  1. Գյուղատնտեսություն,
  2. Բիզնես, կառավարում և հաշվապահություն,
  3. Համակարգչային գիտություններ,
  4. Վարքագծային (որոշումների կայացման) գիտություններ,
  5. Տնտեսագիտություն, էկոնոմետրիկա և ֆինանսներ,
  6. Էներգետիկա,
  7. Բնապահպանություն,
  8. Մաթեմատիկա,
  9. Սոցիալական գիտություններ: