Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` Սարգսյան Ալվարդ Հրաչիկի, տ.գ.թ., դոցենտ:

Ամբիոնը ներկա անվանումով ձևավորվել է 1981 թվականին` հաշվապահական հաշվառում և տնտեսական գործունեության վերլուծություն ամբիոնի միավորմամբ:
Վարիչները`
Ալվարդ Սարգսյան - տ.գ.թ., դոցենտ
Աղասի Սարգսյան - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Ռաֆիկ Չոբանյան - դոցենտ
Ամբիոնում առարկայի ուսուցումը անցկացվում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների 1-4-րդ կուրսերի ուսանողների համար և մագիստրատուրայում: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսական հաշվառման ամբիոնը սերտ կապեր ունի ԱՊՀ տնտեսագիտական բուհերի հետ, ՀՀ հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի, «ՀԾ» կազմակերպության հետ:
Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները
«Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը» ուսումնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառում սկսնակների համար» ուսումնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների և տեստերի ժողովածու» (խնդիրագիրք), «Հաշվապահի տեղեկատու (հաշվապահական ձևակերպումների ուղեցույց)» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ, «Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում» գործնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների ժողովածու» (2 խնդրագիրքª 2003թ. 2011թ.), «Հարկային հաշվառում և վերահսկողություն», «Հաշվապահական հաշվառումը, ներքին վերահոսկողությունը և մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգերը ՀՀ առևտրական ցանցերում» ուսումնական ձեռնարկ, «Ֆինանսական վարձակալություն» (մենագրություն), «ՀՀ առևտրային կազմակերպությունում ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառման հիմնախնդիրները», «Հաշվապահական հաշվառում» (ուսումնական 3 ձեռնարկ, Երևան 2004թ., 2008թ., 2014թ.), «Նյութական պաշարների հաշվառման և օգտագործման արդյունաբերության վերլուծության հիմնախնդիրները» ուսումնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառում.թեստերի և խնդիրների ժողովածու»:
Գիտահետազոտական աշխատանքները
Կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ) շրջանակներում հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, Հարկային հաշվառման արդի հիմնահարցերը հարկային օրենսդրության լուսաբանման ներքո, Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության արդի հիմնախնդիրները հանրային հատվածի կազմակերպություններում, Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության հիմնախնդիրները բանկերում: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են ավելի քան 5 տասնյակից ավելի գիտական աշխատանքներ:
Բակալավրիատում անցկացվող առարկաներ
1. Հաշվապահական հաշվառման տեսություն
2. Ֆինանսական հաշվառում
3. Հաշվապահական հաշվառումը կորպորատիվ ընկերություններում
4. Հարկային հաշվառում
5. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները
6. Հաշվապահությունում գործավարության հիմունքներ
7. Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները գյուղմթերք արտադրող կազմակերպություններում
8. Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում
9. Ֆինանսական հաշվետվություններ
10. Հաշվապահական հաշվառումը մաքսային մարմիններում
11. Հանրային հաշվառման հիմունքները հանրային հատվածի կազմակերպություններում
12. Հանրային հաշվառում և աուդիտ
13. Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ մաքսային մարմիններում
14. Բանկային հաշվառում և աուդիտ
15. Հաշվապահական հաշվառում
16. Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ
17. Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները ապահովագրական ընկերություններում
18. Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները շինարարական ընկերություններում
Մագիստրատուրայում անցկացվող առարկաներ
1. Հարկային հաշվառման հիմնախնդիրները
2. Ֆինանսական գործիքների հաշվառման հիմնախնդիրները
3. Հաշվապահական հաշվառման հիմնախնդիրները հանրային ոլորտում
4. Հաշվապահությունը մանրածախ առևտրում
5. Արժեթղթերի հաշվապահական հաշվառումը
6. Ֆինանսական հաշվետվությունների մեկնաբանումը ըստ ՖՀՄՍ-ի
7. Բանկային հաշվառման հիմնախնդիրները
8. Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ
9. Հաշվապահական հաշվառումը ֆինանսական ինստիտուտներում
10. Ֆիանանսական հաշվառման հիմնախնդիրները
11. Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
12. Հաշվապահական հաշվառումը պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում
13. Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների գնահատում

Ամբիոնի կազմը

 1. Սարգսյան Ալվարդ Հրաչիկի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Պողոսյան Մանյա Բաբկենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Համբարձումյան Ռոբերտ Պապիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Սահակյան Լևոն Սահակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Մարջանյան Անահիտ Մուշեղի - դոցենտ
 6. Օգանեզովա Նելլի Սուրենի - դոցենտ
 7. Կոստանյան Գոհար Գագիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 8. Ստեփանյան Թեհմինե Արսենի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Մարտիրոսյան Նարինե Ռուդիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 10. Գասպարյան Անուշ Աշոտի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 11. Բաբաջանյան Սուրեն Սեյրանի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 12. Ավալյան Գայանե Ժորայի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 13. Չիբուխչյան Սոֆյա Աղաբեկի - ասիստենտ
 14. Խալաթյան Լենա Նորայրի - ասիստենտ
 15. Հարությունյան Գոհար Միհրդատի - ասիստենտ
 16. Հակոբյան Համասփյուռ Պետիկի - դասախոս
 17. Հակոբյան Արմեն Աշմատի - տ.գ.դ., դոցենտ
 18. Գալոյան Արթուր Լևոնի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 19. Կիրակոսյան Աննա Սրապի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0025, Նալբանդյան 128, Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն
Հեռախոս.` (+37410) 593-474