Կարողությունների զարգացմանը միտված գործընկերային ծրագրեր (ՀԳ 2)

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Ստորև ՀՊՏՀ-ի մասնակցությամբ իրականացվող բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերն են.

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ «ԲԱՑ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Ծրագրի նկարագրություն և նպատակ

ՀՊՏՀ գիտահետազոտական գործունեության կարգավորման, իրականացման և խթանման վերաբերյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հարցման արդյունքների հաշվետվություն

ՀՊՏՀ գիտահետազոտական գործունեության կարգավորման, իրականացման և խթանման վերաբերյալ ասպիրանտական և հայցորդական կազմի հարցման արդյունքների հաշվետվություն

Գիտահետազոտական գործունեության ինքնավերլուծություն

Անձնակազմի բաց, թափանցիկ և արժանահավատ հավաքագրման ստուգաթերթ

OTM-R քաղաքականություն

Գործողությունների պլան

ՀՊՏՀ 2020-2024թթ․ գիտահետազոտական գործունեության զարգացման ռազմավարական պլան

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտական թեմաների և խմբերի ձևավորման, դրանցում ասպիրանտների և ուսանողների ներգրավման կարգ

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ակադեմիական կազմի ձևավորման կանոնակարգ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ (ՐԻՖԱՅՆ)

Ծրագրի նպատակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Ծրագրի պաշտոնական կայք` www.reforming-finance.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ծրագրի նպատակ

Ծրագրի պաշտոնական հարթակ

ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

Ծրագրի գործընկերներ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Ծրագրի պաշտոնական կայք`  http://www.edroneproject.org/

eDrone էլեկտրոնային ուսուցման հարթակ`  www.edroneproject.org/moodle/