Կարողությունների զարգացմանը միտված գործընկերային ծրագրեր (ՀԳ 2)

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Ստորև ՀՊՏՀ-ի մասնակցությամբ իրականացվող բարձրագույն կրթության ոլորտում կարողությունների զարգացման ծրագրերն են.

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ «ԲԱՑ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄՈԼԴՈՎԱՅԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ

Ծրագրի նկարագրություն և նպատակ

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարություն հետազոտողների համար /անգլերեն/

ՀՊՏՀ գիտահետազոտական գործունեության կարգավորման, իրականացման և խթանման վերաբերյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հարցման արդյունքների հաշվետվություն

ՀՊՏՀ գիտահետազոտական գործունեության կարգավորման, իրականացման և խթանման վերաբերյալ ասպիրանտական և հայցորդական կազմի հարցման արդյունքների հաշվետվություն

Գիտահետազոտական գործունեության ինքնավերլուծություն /անգլերեն/

Անձնակազմի բաց, թափանցիկ և արժանահավատ հավաքագրման ստուգաթերթ /անգլերեն/

OTM-R քաղաքականություն /անգլերեն/

Գործողությունների պլան  /անգլերեն/

ՀՊՏՀ 2020-2024թթ․ գիտահետազոտական գործունեության զարգացման ռազմավարական պլան /անգլերեն/

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտական թեմաների և խմբերի ձևավորման, դրանցում ասպիրանտների և ուսանողների ներգրավման կարգ /անգլերեն/

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ակադեմիական կազմի ձևավորման կանոնակարգ /անգլերեն/

Իրազեկում

«ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀԱՆՈՒՆ ԿԱՆԱՉ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆ ԱՊԱԳԱՅԻ»

Ծրագրի նկարագրություն

Նորություններ

Հայտարարություններ