ՀՊՏՀ-ի դերը ծրագրում

Ծրագրի շրջանակներում ՀՊՏՀ-ն պետք է կատարի հետևյալ աշխատանքները.

 • ղեկավարել աշխատանքային փաթեթ (ԱՓ) 7-ի՝ «Տարածում և կիրառում», գործողությունները,
 • իրականացնել ֆինանսների մագիստրոսական ծրագրի վերանայում՝ ԵՄ գործընկերների աջակցությամբ (ԱՓ1),
 • վերլուծել աշխատաշուկայի պահանջները (ԱՓ1),
 • նախաձեռնել ֆինանսների մագիստրոսական կրթական ծրագրի բարեփոխում՝ ԵՄ գործընկերների աջակցությամբ (ԱՓ2),
 • նորացնել և մշակել դասավանդվող առարկաները և դասավանդման նյութերը՝ ԵՄ գործընկերների աջակցությամբ (ԱՓ3),
 • դասախոսներին ներկայացնել մասնակցելու ԵՄ համալսարանների կողմից կազմակերպվող վերապատրաստումներին (ԱՓ4),
 • դասավանդել նոր մագիստրոսական ծրագրով (ԱՓ5),
 • մասնակցել ծրագրի որակի ապահովման մեխանիզմներով նախատեսված գործողություններին (ԱՓ6),
 • կազմակերպել տեղեկատվության տարածման և կիրառման գործողություններ (օրինակ՝ խթանել շահառուների մասնակցությունը ՀՀ-ում, տեղեկատվության տարածման տեղական աշխատաժողովներ, ամփոփիչ համաժողով Երևանում) (ԱՓ7),
 • նպաստել ծրագրի կայունության ռազմավարությանը և հետագա համագործակցության պայմանագրերի շրջանակներում համագործակցությանը (ԱՓ8),
 • մասնակցել ծրագրի կոնսորցիումի հանդիպումներին և ծրագրի կառավարման գործողություններին (ԱՓ9),
 • մասնակցել ծրագրի հաշվետվությունների պատրաստմանը, պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ և ծրագրի համակարգողին տրամադրել մանրամասն ֆինանսական տեղեկատվություն,
 • հաղորդակցվել ծրագրի համապատասխան ենթակառույցների հետ՝ ապահովելով տեղեկատվության շարունակական փոխանակում: