«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ-Ի», 2013 N4

Բովանդակություն

«ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Ատոմ Վարդանյան՝ «Տնտեսական զարգացման հայեցակարգային ընկալումները»,

Հովսեփ Աղաջանյան՝ «Տնտեսական աճի որակի հարցի շուրջ»

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Դիանա Գալոյան՝ «Համաշխարհային տնտեսության ժողովրդագրական հիմնախնդիրը և Հայաստանի Հանրապետությունը»,

Անուշ Անանյան՝ «Ներդրումային գործընթացների կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ»

Սևակ Մանուկյան՝ «Կենսաթոշակային բարեփոխումների և կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարման միջազգային փորձի վերլուծությունը» ,

Արման Տոնիկյան՝ «Վարկային քաղաքականության անհրաժեշտությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման գործընթացում»

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Աշոտ Սալնազարյան, Արմեն Վարդանյան, Լիլիթ Մանուչարյան՝ «Ապահովագրական շուկայի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

«ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ»

Լիանա Գրիգորյան՝ «Ներդրումային ռիսկի կառավարման ծրագրերի ու մեթոդների դասակարգումը»,

Արթուր Սարգսյան՝ «ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների սնանկացումը բնորոշող ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը»

«ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Ռուդիկ Հովսեփյան՝ «Վիճակագրական մոդելավորման և կանխատեսման գործընթացներում որոշակի պարտադիր նախադրույթների կիրառումը»,

Ռուզաննա Գևորգյան՝ «ՀՀ մանրածախ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության վիճակագրական վերլուծությունը ինդեքսային մեթոդով»

«ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ»

Սերգեյ Մելքումյան և Շուշան Հարությունյան՝ «Զբոսաշրջության ու հանգստի ինդուստրիայի զարգացման նախապայմանները ԼՂՀ-ում»

«ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Վարդան Աթոյան՝ «Հարավային Կովկասի անվտանգության հարցերի շուրջ»

«ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ»

Լարիսա Մանուկյան՝ «Ազգային պատվիրակությունը և Հայկական հարցը (1918-1923թթ.)»