«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ-Ի», 2013 N2

Սկիզբ

«ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ»

Գագիկ Վարդանյան՝ «Ազգային տեղեկատվական ենթակառուցվածքի զարգացման հիմնախնդիրները»

Վարդան Սարգսյան, Ալվարդ Սարգսյան, Լիանա Գրիգորյան, Լևոն Սահակյան՝ «Ապրանքային պաշարների հաշվառման նոր մոտեցումներ ցանցային տնտեսության համակարգում»

Աշխեն Գրիգորյան` «ՀՀ ՏՏ ոլորտի բնորոշ գծերը, զարգացման միտումները և խթանման մոդելի առաջադրած հիմնախնդիրները»

Խաչատուր Նազարեթյան` «Ամպային համակարգերի արդյունավետության ցուցանիշների գնահատումը»

«ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Հայկ Մինասյան` «Ֆրիդրիխ-Ավգուստ ֆոն Հայեկի` փողի ապապետականացման հայեցակարգը և ժամանակակից վիրտուալ փողերը»

Գայանե Ավետիսյան` «Հակամրցակցային համաձայնությունների բացահայտման խնդիրները պետական գնումների գործընթացում»

«ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Միքայել Մելքումյան` «Արդյունաբերական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»

«ՄԱԿՐՈԷԿՈՆՈՄԻԿԱ»

Վարսիկ Տիգրանյան` «ՀՀ տնտեսության մակրոտնտեսական իրավիճակը նախաճգնաժամային և հետճգնաժամային ժամանակաշրջանում»

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Խաթուն Բարսեղյան` «Եվրոպական միության պարտքային ճգնաժամը»

«ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Հովսեփ Սարգսյան` «ՀՀ առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի տնտեսական կառավարման կատարելագործման ուղիները»

Արմեն Վարդանյան` «ՀՀ ապահովագրական շուկայում չավարտված ռիսկի տեխնիկական պահուստի հաշվարկման մեթոդաբանական մոտեցումները»

«ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»

Յուրի Հովականյան` «Նիցշեի ազդեցությունը Իսահակյանի աշխարհայացքի ձևավորման և ստեղծագործության վրա»

«ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ»

Վալերի Միրզոյան՝ «Գիտական աշխատանքի լեզվատրամաբանական մատուցումը»