«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2017 N1

Բովանդակություն

«ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Միքայել Մելքումյան, Ռազմիկ Հակոբյան` «Արդյունաբերական քաղաքականության մշակման և իրականացման տարածաշրջանային մեխանիզմի մոդելավորման հայեցակարգային մոտեցումներ»

Վոլոդյա Մանասյան` «Գյուղատնտեսական արտադրության գոտիական մասնագիտացման հարմարվողական լանդշաֆտային կազմակերպման համակարգը ՀՀ-ում»

Վարսիկ Տիգրանյան` «Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Վահե Դավթյան` ««Գազպրոմ» ԲԲԸ-ի կողմից Հրազդան ջէկի 5-րդ էներգաբլոկի ձեռքբերման առանձնահատկություններն ու հետևանքները. էլեկտրաէներգիայի արտահանման խնդիրներ»

Մարիամ Մոմջյան` «ՀՀ ջրային ռեսուրսների հիդրոէներգետիկ ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները էներգետիկ անվտանգության համատեքստում»

Ալբերտ Հայրապետյան` «Աղքատության, տնտեսական աճի և անհավասարության փոխկապվածությունը Հայաստանում»

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»

Սամսոն Դավոյան, Ռոզա Կուրղինյան` «Գնաճի նպատակադրման գիտագործնական հիմնադրույթները ՀՀ-ում»

Լիանա Գրիգորյան, Վահան Պողոսյան` «Ռիսկի և եկամտաբերության հարաբերակցությունը, օպտիմալ ներդրումային պորտֆելի արդյունավետության վերլուծությունը»

Նարինե Սարգսյան` «Դրամական հոսքերի վերլուծության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները բանկային համակարգում»

Արման Տոնիկյան, Մարի Ստեփանյան` «Վարկային ստորաբաժանման աշխատակիցների շահադրդման հնարավորությունները արդյունավետ պորտֆելի ձևավորման գործընթացում»

Աիդա Սարդարյան` «Ըստ գործունեության տեսակի ինքնարժեքի հաշվարկման մեթոդի նշանակությունը գործառնական աուդիտում»

«ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ»

Գրիշա Ամիրխանյան` «Մարքեթինգային գործընթացի կառավարման առանձնահատկությունները հեռահաղորդակցության ոլորտում»

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Էմմա Կարապետյան` «Եվրասիական տնտեսական միությունը ինտեգրման նոր հարաբերությունների պայմանններում»

«ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»

Վարդան Աթոյան` «Ուղեղային կենտրոնների ծագումը և քաղաքական փորձագիտության ինստիտուցիոնալացման գործընթացը 20-րդ դարի առաջին կեսին»

Գևորգ Հակոբյան` «Ինքնասպանության հոգեբանությունը որպես գիտակարգ դիտարկելու խնդրի շուրջ»

«ՍԵՅՍՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Վեներա Ոսկանյան` «Կենսաբանական ազդակները որպես ահաբեկչության և զանգվածային ոչնչացման միջոցներ. դրանց հայտնաբերումը»

«ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ»

Մերի Բադալյան` «Վարկանիշային համակարգի ներդրման առանձնահատկությունները բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում»

«ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Լուսյա Տեր-Սարգսյան` «Անգլերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման տեխնոլոգիական մոտեցումներ»