«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2017 N2

Բովանդակություն

«ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Վարդան Բոստանջյան, Կարո Ավետիսյան` «Տնտեսական անվտանգության ապահովումը որպես ազգային անվտանգության գլխավոր երաշխիք»

Աշոտ Մարկոսյան, Գրիգոր Կուրղինյան` «Մարդու և տնտեսական ազատությունները որպես շուկայական տնտեսության անկյունաքարեր»

Ֆիրուզա Մայիլյան` «Մարդկային կապիտալի ընդգրկմամբ տնտեսական աճի մոդելների կատարելագործման հնարավոր ուղիները»

Անի Խաչատրյան` «Զարգացող տնտեսությամբ երկրներում սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների արդյունքների վիճակագրական վերլուծություն»

«ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

Գայանե Թովմասյան` «Երևան քաղաքի զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները»

Ալբերտ Սարգսյան` «Նորամուծական գործընթացների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

Քրիստինա Անանյան` «Ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը ՀՀ-ում. միտումները և պատճառները»

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Աննա Տուրչակ՝ «Բալթյան երկրներում ձևավորված խնայողությունների առանձնահատկությունները»

Արաքս Աբրահամյան՝ «Զարգացող երկրների տնտեսությունների վրա կապիտալի միջազգային հոսքերի ազդեցության գնահատումը»

Սերգեյ Իգնատով՝ «ԵԱՏՄ անդամ պետությունների փոխադարձ ներդրումների դերը տնտեսական միասնացման գործընթացներում»

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ»

Աշոտ Սալնազարյան, Սրբուհի Իսրայելյան` «Տնտեսական աճի և ֆինանսական խորության փոխազդեցության գնահատման ժամանակակից խնդիրները»

Հայկազ Արամյան` «Տնտեսության վրա դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության փոխանցումային մեխանիզմների գնահատումը ՀՀ-ում»

Ավագ Ավանեսյան` «ԱԱՀ և եկամտային հարկի համեմատությունն ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի կիրառմամբ՝ ՀՀ օրինակով»

«ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Միքայել Մարդումյան` «Ձեռնարկատիրական ձախողման ախտորոշումը որպես աճի նախադրյալ»

«ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ»

Թաթուլ Մկրտչյան, Տիգրան Թերզյան` «Պետական ծախսեր/ՀՆԱ հարաբերակցության օպտիմալ մակարդակի գնահատումը էկոնոմետրիկ մոդելների միջոցով»

«ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Վարդան Աթոյան՝ «Ուղեղային կենտրոնների ոլորտի զարգացման շարժընթացը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին»

«ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Վալերի Միրզոյան` «Հռետորական արվեստի բուհական դասավանդման հարցեր»

Զուխրա Երվանդյան` ««Մարդ-իրադարձության» կերպավորումը Գրիգոր Գուրզադյանի խոհագրություններում»

Լուսինե Հարությունյան` «Մեդիատեքստերի մեկնաբանության մեթոդաբանություն»