«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2017 N4

Բովանդակություն

«Տնտեսագիտության տեսություն»

Միքայել Մելքումյան, Վաչե Ադամյան` «ՀՀ տնտեսության հետճգնաժամային փուլի հաղթահարման հիմնական ուղիները. վարչարարություն և պրակտիկա»

Արտակ Շաբոյան` «Մրցունակության և մենաշնորհների դրսևորման առանձնահատկությունները տնտեսավարման ժամանակակից պայմաններում»

Թադևոս Ավետիսյան, Արման Սարգսյան, Տաթևիկ Վարդանյան` «Նվազագույն աշխատավարձի և ընտրովի մակրոցուցանիշների փոխառնչությունների վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով)»

Արաքսյա Նազարեթյան1 «ՀՆԱ-ի` որպես տնտեսական զարգացման մակարդակի գնահատման ցուցանիշի համակարգային թերությունները»

Ազատ Գրիգորյան «Ներդրումների խթանման և աղքատության կրճատման տեսական հիմնախնդիրը զարգացող երկրներում»

«Կառավարում»

Ռուբեն Հայրապետյան և Արաքս Ավետյան`«Համայնքների տնտեսական զարգացման նոր կառուցակարգերի գործարկման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում»

Արամ Խաչատուրյան` «Ռազմավարական կառավարման առաջնահերթ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում»

Աննա Զալինյան` «Տնտեսության պետական կառավարման բարեփոխումների միջազգային փորձի առանձնահատկությունները»

Սեդրակ Հարությունյան` «ՀՀ պետական համակարգում էլեկտրոնային կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությունների նախանշումը»

Արսեն Սարգսյան` «Հայաստանի վարչատարածքային μաժանման նոր համակարգի ձևավորումը»

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»

Զոյա Թադևոսյան և Մարինա Գրիգորյան՝ «ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի փոխազդեցության գնահատումը»

Ռոբերտ Հայրապետյան՝ «Տնտեսական դիվանագիտության պատմական զարգացման տեսագործնական հիմքերը»

«Ֆինանսներ և հարկային քաղաքականություն»

Վարդան Բոստանջյան և Գևորգ Կիրակոսյան` «Հարկային համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում»

Սերգեյ Սուքիասյան` «Հայաստանի ֆինանսական ներգրավվածության գնահատման հարցի շուրջ»

Գրիգոր Կիրակոսյան`«ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից իրականացվող ներդրումային գործունեության քանակական վերլուծություն»

Տաթևիկ Սամսոնյան` «Ֆինանսական հոսքերի կառավարման արդի գերակայությունները ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում»

«Բնօգտագործման տնտեսագիտության»

Ալիսա Գևորգյան՝ «Ռիսկի վերլուծությունը էկոլոգիական անվտանգության ապահովման համակարգում»,

Հայկ Հակոբյան՝ «Ձեռնարկության կառավարման ռազմավարության ձևավորումը բիզնեսի էկոլոգիական պատասխանատվության սկզբունքների հիման վրա»

«Կրթական համակարգ»

Պարույր Քալանթարյան, Կարեն Գրիգորյան` «Զալցբուրգյան սկզբունքների հիման վրա ասպիրանտական կրթական ծրագրի մշակման ու իրականացման գիտական և ուսումնամեթոդական հիմնահարցերը»

Վիոլետա Կարապետյան, Նինա Կարապետյան` «Ռուսաց լեզվի ուսուցման հիմնական շարժառիթները տնտեսագիտական բուհում»