«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2017 N3

Բովանդակություն

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»

Դիանա Գալոյան՝ «Հայաստանի Հանրապետության և ԵԱՏՄ անդամ երկրների սոցիալ-տնտեսական համագործակցությունը. առաջին միտումներ»

Տաթևիկ Հովհաննիսյան՝ «Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային բարելավման հիմնական արգելքները»

«Կառավարում»

Թագուհի Օհանյան` «ՀՀ Սյունիքի մարզում համայնքների խոշորացման ազդեցությունը ֆինանսական կարողությունների ամրապնդման վրա»

Մարիանա Քոչարյան` «Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկություններն ու առկա խնդիրները ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում»,

Հայկ Սարգսյան` «Հանրային և մասնավոր գործընկերության զարգացման հեռանկարները ժամանակակից փուլում»

«Ֆինանսական հիմնախնդիրներ»

Արմեն Հակոբյան և Մարե Խաչատրյան` «Տնտեսության զարգացման վրա մաքսային արժեքի ազդեցությունը»

«Զբոսաշրջություն»

Մարինե Առաքելյան` «ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման արդի միտումները»

Նունե Էլիզբարյան` «Զբոսաշրջության տարածքային զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ մարզերում»

«Ազգային անվտանգություն»

Մարտին Ֆահրադյան՝ «Ժողովրդագրական անվտանգության գնահատման վիճակագրական ցուցանիշների համակարգը և դրա կարգավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում»

Հայկուհի Մկրտչյան՝ «ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության արտաքին սպառնալիքներն ու դրանց կանխարգելման միջոցառումները»

«Քաղաքագիտություն»

Վարդան Աթոյան1 «Ուղեղային կենտրոնների ոլորտի զարգացման հիմնական միտումները 21-րդ դարում»

«Փիլիսոփայություն և հայոց պատմություն»

Արամ Սարգսյան` «Գիտելիքը որպես արժեք»

Սիրակ Հովհաննիսյան` «Արդի հայ քաղաքական միտքը նոր մարտահրավերների պարտադրանքի առջև»

«Կրթական համակարգ»

Լիլիթ Ղազարյան՝ «Ռազմավարական իրազեկության ուսուցման կարևորությունն օտար լեզվի դասին»

«Գրախոսություն»

Մարիետա Նիկողոսյան և Սարգիս Հայրապետյան` «Արժեքավոր մշակութաբանական ժողովածու՝ նվիրված Էդուարդ Մարգարյանի և Վադիմ Մասսոնի հիշատակին»