Բիզնես վարչարարության ամբիոն

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչի ժ.պ.` Մելքումյան Անահիտ Սերգեյի, տ. գ. դ., պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բիզնես վարչարարության ամբիոնը ձևավորվել է 2021թ.` 1973-ից գործող աշխատանքի էկոնոմիկա և գիտական կազմակերպում, իսկ 2000 թ․ վերանվանված՝ աշխատանքի տնտեսագիտություն և բիզնեսի կազմակերպում ամբիոնների հիման վրա:

Ներկայումս ամբիոնն իրականացնում է «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» և «Նախագծերի կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրերը։ Այս ծրագրերով ուսուցումը նպաստում է աշխատանքի շուկայում շրջանավարտների մրցունակության աճին, նրանց մասնագիտական առաջխաղացմանը։

Ամբիոնի կողմից դասավանդվող մի շարք առարկաների, այդ թվում՝ «Աշխատանքի տնտեսագիտություն» և «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում», ինչպես նաև «Բիզնեսի ներածություն», «Բիզնես պլանավորում» և «Բիզնեսի գնահատում», ուսուցումն իրականացվում է ՀՊՏՀ տարբեր ֆակուլտետների բակալավրիատի առկա և հեռակա ուսուցման կուրսերում:

Պատմություն

Դեռևս 1991թ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ աշխատանքի տնտեսագիտության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի կադրային ներուժի հիման վրա ձևավորվեցին կառավարման ամբիոնը և աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնը: Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի ձևավորման գործում իրենց մեծ ավանդն ունեն տ.գ․դ, պրոֆեսոր Հ․ Ռ․Պողոսյանը /1973-1991 թթ․/, տ․գ․ թ, պրոֆեսոր Բ. Հ․ Բաբայանը /1991-1992 թթ./, տ.գ․դ, պրոֆեսոր Մ․ Ե․Պետրոսյանը /1992-2018 թթ./, 2018թ․-ից ամբիոնը ղեկավարում է տ.գ․դ, պրոֆեսոր Ա․ Ս․ Մելքումյանը։

Ստեղծման օրվանից ի վեր ամբիոնը պատրաստել էաշխատանքի տնտեսագիտություն
մասնագիտությամբ, ինչպես նաև աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը
ծառայությունների ոլորտումև աշխատանքային իրավունք, իսկ 2020-ից՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարում մասնագիտացումներով հազարավոր տնտեսագետներ, ովքեր հաջողությամբ աշխատում են հանրապետության տնտեսության տարբեր բնագավառներում:

ՀՊՏՀ բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնը հիմնադրվել է 2002 թ., այնուհետև ապրանքագիտության և տեխնոլոգիայի ամբիոնների վերակազմավորման հիման վրա (2014-2016թթ) վերանվանվել է կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն։

Բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնի վարիչներ են եղել տ.գ.թ., դոցենտ Պ․ Քալանթարյանը (2002-2006 թթ.), տ.գ.թ. դոցենտ Ա․ Հովհաննիս­յանը /2006-2014 թթ./, տ.գ.թ. դոցենտ Մ․ Մարդումյանը /2016-2021թթ./։

Վերջին տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է հայերեն,
ռուսերեն ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ, դասագրքեր, խնդրագիրք, դասախոսությունների տեքստեր, մասնավորապես․

 1. «Մարդկային ռեսուրսների կառա­վարումը և դրա առանձնահատ­կու­թյունները ֆինանսական համակար­գում», /դասախոսությունների տեքստ/, ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմ, 2020,
 2. «Աշխատանքի շուկա», Ա․Մելքումյան /դասագիրք/, 2017,
 3. «Բիզնեսի ներածություն», Մ․Մարդումյան /ուսումնական ձեռնարկ/, 2018,
 4. «Բիզնեսի ներածություն», Կ. Աթոյան, Մ. Մարդումյան, Պ. Քալանթարյան /ուսումնական ձեռնարկ/, 2017,
 5. «Սոցիալական պաշտպանության արդի հիմնախնդիրները», Լ․Կարապետյան, Ե․Կարապետյան /դասախոսությունների տեքստ/, 2019,
 6. «Աշխատանքի ցուցանիշների պլա­նավորում և վերլուծություն», Ն․Սամվելյան /խնդրագիրք/, 2019,

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների գիտահետազոտական
աշխատանքները նպատակաուղղված են եղել պլանով նախատեսված

«Մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» և «Նորաստեղծ բիզնեսի կենսունակության հիմնախնդիր­ները ՀՀ-ում» թեմաների իրականացմանը:

Ընդհանուր առմամբ, վերը նշված թեմաների շրջանակներում հրատարակվել է 1 դասագիրք, 1 մենագրու­թյուն, 3 ուսումնական ձեռնարկ, 72 հոդված, 5 դասախոսու­թյան տեքստ, 23 գիտական զեկույց։ Հոդվածներ են հրապարակվել նաև ազդեցության գործակից ունեցող միջազգային գիտական պարբերականներում։

2014 թվականից մինչ օրս թեկնածուա­կան ատենախոսություն է պաշտպանել ամբիոնի ասպի­րանտ­ներից և հայցորդներից 6-ը:

«Ամբերդ» գիտահետազոտական կենտրոնի ծրագրերի շրջանակներում հրատարակված աշխատանքները.

 1. «Գործազրկությունը և աշխա­տավարձի անհավա­սա­րու­թյունը ՀՀ-ում», կոլեկտիվ մենագրություն, «Ամբերդ» մատե­նաշար, N9, Եր., «Տնտե­սագետ», 2014, 84 էջ (ղեկավար՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա․ Մելքումյան, համահեղինակներ՝ դոցենտներ Լ․ Կարապետյան, Հ․ Թերզյան, Մ․ Նիկողոսյան, ասիստենտ Ա․ Շահբազյան, ասպիրանտ Ա․ Շահբեկյան),
 2. «Մոտիվացիայի բարձրացման հիմնա­խնդիրները բարձրագույն կրթության ոլորտում», կոլեկտիվ մենագրություն, Եր., «Տնտե­սա­գետ», 2015, 110 էջ (ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Մ․ Բադալյան, համահեղինակներ՝ դոցենտներ Մ․ Նիկողոսյան, Լ․ Դադայան և մագիստրանտներ Լ․ Հովհաննիսյան, Ա․ Պետրոսյան, Ա․Հովհաննիսյան):

Վերջին տարիներին գիտահետազոտական թեմաների շրջանակներում անցկացվել են մի շարք գիտական սեմինարներ, այդ թվում՝ աշխատանքի շուկայի կարգավորման ժամանակակից հիմնախնդիրների և քաղաքականության առանձնահատկությունների, կենսաթոշակային համակարգի տարբեր մոդելների մեթոդական հիմքերի և առանձնահատկությունների, ինչպես նաև բիզնեսի հիմնախնդիրների, ներառյալ բիզնեսի գնահատման և կրիպտոարժույթի (թվային արժույթի) կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ։

Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամները, վերջին տարիներին, դասախոսների փոխա­նակման «Էրազմուսծրագրի շրջանակում կնքված պայմա­նագրով, վերապատրաստվել են տարբեր երկրներում, մասնակցել համաժողովների և գիտաժողովների, դասախոսել:

Ամբիոնի կազմը

 1. Մելքումյան Անահիտ Սերգեյի - ամբիոնի վարիչի ժ.պ., տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Մարդումյան Միքայել Սերոբի – տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Քալանթարյան Պարույր Անդրանիկի- տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Մկրտումյան Տաթևիկ Ալբերտի -տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Հայրապետյան Լիանա Մհերի -տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Եղիազարյան Արթուր Սասունի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Բաբաջանյան Աննա Սեյրանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Բաբայան Ռոբերտ Աշոտի - տ.գ.թ., դասախոս
 9. Վարդանյան Արծրուն Էդուարդի –դասախոս
 10. Ասատրյան Անի Սոխակի - դասախոս
 11. Սամվելյան Նազենիկ Արտավազդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Բադալյան Մերի Վազգենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Սահակյան Մարիա Արմենակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Կարապետյան Լուսինե Վահագնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 15. Շահբազյան Անահիտ Վոլոդյայի - դասախոս
 16. Շահնազարյան Գագիկ Հայկազի - դասախոս
 17. Կարապետյան Ելենա Յուրիի – դասախոս
 18. Հովհաննիսյան Արման Ալբերտի -տ.գ.թ., դոցենտ
 19. Օհանյան Գուրգեն Կառլենի - տ.գ.թ., դասախոս
 20. Ամիրյան Բինգյոլ Գրունիկի –տ.գ.թ., դասախոս
 21. Մեժլումյան Ռուզան Մայորի – ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, բիզնեսի վարչարարության ամբիոն
Հեռ.՝ (+37410) 593-442, (+37410) 593-403