Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով: Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 1․5, իսկ հեռակա բակալավրիատում` 5։

Ֆակուլտետում բակալավրիատի ծրագրով մասնագետներ են պատրաստվում վիճակագրության, ֆինանսական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի բակալավրի որակավորումնեով։ Կրթական ծրագրերն են՝

  • Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն,
  • Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա,
  • Տեղեկատվական համակարգեր։

Հեռակա բակալավրիատ

  • Տեղեկատվական համակարգեր

Մագիստրատուրայի առկա ուսուցմամբ գործում է «Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների գիտություն» կրթական ծրագիրը, որի ավարտին շնորհվում է վիճակագրության մագիստրոսի որակավորում։

Ֆակուլտետի դեկան՝ Աղավնի Հակոբյան
Դեկանի տեղակալ՝ Ռոզա Ավագյան

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետի կանոնադրությունը

Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետում ընդգրկված ամբիոններն են՝

  1. Վիճակագրության ամբիոնը,
  2. Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնը,
  3. Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնը։

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0069, Պարույր Սևակի 77, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ
Հեռ.` (+37410) 24-73-80, (+37410) 24-70-20, (+37410) 24-70-10
էլ. փոստ՝ Asuezeitun@gmail.com