«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2021 N1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

Կյանքի ցիկլի մոդելի կիրառման նպատակահարմարությունը ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերում

ՏԻԳՐԱՆ ԴԱՎԹՅԱՆ

Ժամանակակից պորտֆելային տեսության և ֆիքս­ված համամասնու­թյամբ պորտֆելի ապահովագրման ռազ­­մավարության միավորումը (կիրառությունը կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարման համատեքս­տում)

ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

Ընթացիկ ակտիվների վերլուծության դերակատարումը կազմա­կերպությունների գործունեության մեջ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ

Կոմպետենտային մոտեցումը մարդկային ռեսուրսների հավաքա­գրման գործընթացում

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԵՎԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՉԹԵՅԱՆ

Գործարար միջավայրի կարգավորմանն ուղղված պետական քա­ղաքականությունը ՀՀ-ում

ՄԱՐԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ՀԱՅԿ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ

Վենչուրային գործունեության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանում՝ միջազգային փորձի համատեքստում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԷՐԻԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ, ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

Եկամուտների անհավասարաչափ բաշխման դրսևորումները զարգացող և զարգացած երկրներում

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՀՀ հեռահաղորդակցության շուկայի միջազգայնացման հիմնա­խնդիրները

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Մետաղական հանքարդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության զարգացման համատեքստում

ՎՌԱՄ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀՀ արտադրական մասնագիտացման գնահատականը ԵԱՏՄ անդամակցության համատեքստում

ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄԱՆ ԱՆԴՐԻԿՅԱՆ

Իրանահայ հոգևոր թեմերի գրչու­թյան կենտրոնները XIV-XV դարե­րում

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԵՎՈՐԳ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Հայաստանյան բուհերում դասա­վանդ­վող փիլիսոփայական գիտա­­կարգերի հերթագայման հիմնա­խնդրի շուրջ