«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2021 N2

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՍԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԶ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ

Մարդկային կապիտալի հաշվարկման հիմնական մոտեցումները, դրանց առանձնահատկությունները և կիրառելիությունը ՀՀ-ում

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ

ՀՀ պետական պարտքի կայունության հիմնախնդիրները

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԳԱՅԱՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Կորոնավիրուսային համավա­րակի ազդեցությունը կապի­տալի ազգային և համաշխար­հային շուկաների վրա

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՈՒՌՈՒՄՅԱՆ, ԿԻՄԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ԱՐՇԱԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

Բժշկական սպասարկման գործընթացի վերլուծություն

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Լանդշաֆտային պլանավոր­ման բնապահպանական ասպեկտը

ՀԱՅԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, ՆԱՆԵ ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ

Ագրոլանդշաֆտների էկոլոգիական կայունության գնահատում (ՀՀ Արևշատ, Ջրառատ և Բասեն գյուղական համայնքների օրինակով)

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵՐԻ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ, ՆԱՐԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՏԱԹԵՎԻԿ ԱՌՈՒՍՏԱՄՅԱՆ

Հայ-չինական առևտրա­տնտե­սական հարաբերությունների շարժընթացը և փոխգործակ­ցության ակտիվացման հրամայականը

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՋՅԱՆ

Համաշխարհային առողջապա­հության ֆինանսավորման կա­ռուց­վածքային փոփոխություն­ները կորոնավիրուսի համավարակի համատեքստում

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄԻՆԵ ԱԼՈՅԱՆ

ՀՀ նորարարական ներուժը և նորարարական տնտեսության հիմնական բնութագրիչները

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ

Տնտեսական դիվանա­գիտու­թյան որոշ եզրույթների դիտար­կումները հայ մտածողների աշխատություններում

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Թեստերի մշակումը «Մուդլ» հարթակում և դրանց կիրառումը օտար լեզուների դասավանդման գործընթա­ցում (անգլերենի և ռուսերենի դասերի օրինակով)

ՔՐԻՍՏԻՆԱ ԹՈՐԳՈՄՅԱՆ

Ուսանողների օտար լեզուների իմացության գնահա­տումն առցանց. ժամանակակից մեթոդներ և լուծումներ