«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2021 N3

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՎԻԹ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Պատճառականության կապերը համախառն ներքին խնայողու­թյունների և տնտեսական աճի միջև

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ԱՐՄԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային կորուստների այլընտրանքային գնահատման հիմնախնդիրները

ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ, ԶՈՒԼԻԵՏՏԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Կազմակերպությունների մրցունակության ռազմավարական հաշվառման հիմնախնդիրները

ԱՆՆԱ ԲԱՅԱԴՅԱՆ

Ներքին վերահսկողական համակարգի կառուցվածքն ու իրականացման ընթացակարգերի կատարելագործումը

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, ԼԻԼԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Մանկական աղքատության հիմնախնդիրները և դրանց դրսևորումները ՀՀ-ում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԼԵՏ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Համաշխարհային տնտեսության մարտահրավերների գնահատման տարբեր մոտեցումների քննական վերլուծությունը 100

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԴԱՆ ԳԵՂԱՄՅԱՆ, ԳՐԻՇԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ

Հոգեկան հուսալիության ապահովման յուրահատկությունները սպորտում