«ԲԱՆԲԵՐ ՀՊՏՀ», 2022 N2

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԱՅԱՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ, ԱԼԻԿ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

Հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը բնակչության եկամուտների անհավասարության վրա Հայաստանի Հանրապետությունում

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ

ԱՐՓԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունների կառավարչական հաշվառման կատարելագործումը ինքնակարգավորման և ստանդարտացման միջոցով

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԼԱԼԱ ԽՈՋՅԱՆ

Քաղաքացիական ծառայողների կատարողականի գնահատման համակարգային հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և դրանց

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԹԱԹՈՍՅԱՆ

Համայնքների խոշորացման ազդեցությունը ՏԻՄ լիազորությունների արդյունավետ իրականացման համատեքստում (Ջերմուկ խոշորացված համայնքի օրինակով)

ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ, ԲՈՒՆԴԻ ԽԱՉԱՉԱՏ

Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր և միջին ձեռ­նարկա­տիրության զարգացման միտումներն ու առանձ­նահատկությունները

ԱՍՏՂԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Ձեռնարկատիրոջ կառավարչական հմտությունները որպես ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետության վրա ներազդող կարևոր գործոն

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Լանդշաֆտային պլանավորման մեթոդաբանության ներդրումը ՀՀ ազգային էկոլոգիական ցանցի ստեղծման մեջ

ԳԱՐՐԻ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

Մթնոլորտային օդի որակի պահպանությանն ուղղված տնտեսական կառուցակարգը ՀՀ-ում

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱԹԵՎԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ՏԻԳՐԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

Արցախի Հանրապետության միգրացիոն իրավիճակի համապարփակ վերլուծություն

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐՄԱՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ, ՄԵՍՐՈՊ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Վերահսկողական սթրես թեստավորումը որպես ՀՀ առևտրային բանկերի ֆինանսական ռիսկերը կառավա­րելու նոր գործիք

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՌՈԲԵՐՏ ՍԱՐԻՆՅԱՆ, ԲԵԼԼԱ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Ինչ է սպասվում տնտեսագիտությանը