Հետազոտություններ

Համայնքային տնտեսության զարգացման և ապակենտրոնացման ազդեցությունը ՀՀ մակրոտնտեսական կայունության ապահովման վրա |2019|

«Աշխատաշուկայի միտումները Հայաստանում» հետազոտություն |2019|

«Առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառները և գնաճը մեղմելու հնարավորությունները» խորագրով խորհրդարանական լսումների արդյունքների ամփոփում |2018|

ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտի կրթության կազմակերպման և աշխատաշուկայի վերլուծություն |2018|

Աշխատաշուկայի միտումները Հայաստանում |2017|

ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումային արդյունավետության վերլուծությունը և եկամտաբերության վրա ազդող հիմնական գործոնները |2017|

Կենտրոնական գործընկերոջ համակարգի միջազգային փորձի և ՀՀ-ում դրա ներդրման հնարավորությունների վերլուծություն |2017|

Գյուղատնտեսական ռիսկերի ապահովագրության համակարգի ներդրման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում |2017|

Ուղեղային կենտրոններն արդի քաղաքական գործընթացներում |2016|

Չինաստանի ուղեղային կենտրոնները |2016|

Մասշտաբային բնակարանաշինությունը՝ որպես ներքին արտադրության խթանմամբ, տնտեսական աճի ապահովման և համաչափ տնտեսական զարգացման ուղղություն |2016|

ՀՀ մարզերում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման ազդեցությունը աղքատության կրճատման վրա |2016|

Հայաստանի Հանրապետության արտահանման բազմազանեցման և աճի հնարավորությունները |2016|

Հայաստանի բուհական վերլուծական կենտրոնները |2015|

Արտասահմանյան և հայաստանյան առաջատար համալսարանների փորձի ուսումնասիրությունը և դրա ներդրման հնարավորությունները ՀՊՏՀ-ում |2015|

Տարածաշրջանի հետազոտական կենտրոնները (Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա) |2015|

Բնական պաշարների օգտագործման նորամուծական եղանակների միջազգային փորձը և Հայաստանում կիրառման հնարավորությունները |2015|

Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական հետևանքները և հարմարեցման միջոցառումները Հայաստանում |2015|

Պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը և կարգավորման կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում |2015|

Բիզնեսի բարոյականության և սոցիալական պատասխանատվության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում |2015|

ՀՀ պարենային և առաջին անհրաժեշտության ոչ պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը և միտումները 2009-2014 թվականներին |2015|

Հայաստանը տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում. տնտեսություն և քաղաքականություն |2015|

Սփյուռքի ներդրումները ՀՀ տնտեսության մեջ. զարգացման հեռանկարներ |2015|

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման գերակայությունների գնահատումը և կանխատեսումը |2015|

ՀՀ տնտեսության ոլորտային զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները մաքսային միության անդամակցության պայմաններում |2015|

ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները |2015|

Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների գերակայությունները արդի փուլում |2015|

ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության շուկայի արդի վիճակը, փոխհարաբերությունները աշխատանքի շուկայի հետ և գնագոյացման հիմնախնդիրները |2014|

«Արտասահմանյան առաջատար համալսարանական «ուղեղային կենտրոնների» գործունեության ուսումնասիրությունն ու լավագույն փորձի ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում |2014|

Էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում  |2014|

Մրցակցություն և կարգավորում |2014|

Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ |2014|

Ծովային ելք չունեցող երկրների միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով) |2014|

Արտագնա աշխատանքային միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ |2014|

Գործազրկությունը և աշխատավարձի անհավասարությունը ՀՀ-ում |2014|

Ադրբեջանի տնտեսական թռիչքը. առասպե՞լ, թե՞ իրականություն |2014|

Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և ՀՀ կառուցվածքային բյուջեի գնահատումը |2014|

Հայաստանի Հանրապետության պարենային անվտանգության հրատապ խնդիրները |2014|

ՀՀ տնտեսության տեխնոլոգիական ներուժի գնահատումը և զարգացման հիմնախնդիրները |2014|

Տարածական զարգացում |2014|

Տնտեսական զարգացում |2014|

Մակրոտնտեսական վերլուծություն, մոդելավորում և կանխատեսում |2014|

Ֆինանսական շուկաների մշտադիտարկումներ