Կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտեսական հետևանքները և հարմարեցման միջոցառումները Հայաստանում

Համաշխարհային տնտեսության արդյունաբերականացումը ներ­գոր­ծում է շրջակա միջավայրի երևույթների վրա: Հատկապես վեր­ջին տաս­նամ­­յակներին միջազգային հանրության ուշադրության կենտրո­նում են կլի­մայի փոփոխության հիմնախնդիրները, որոնց լուծման ուղղությամբ մշակ­վում են նպատակային ծրագրեր: Հետազոտության շրջանակում փորձ է արվում ուսումնասիրելու Հայաստանում կլիմայի փոփոխության սոցիալ-տնտե­սական հետևանքները և նախանշելու հնարավոր ռիսկերի կան­խ­ար­գել­ման ու հար­մարեցման միջոցառումներ:

Ներբեռնել