Աշխատաշուկայի միտումները Հայաստանում

Աշխատաշուկայի մշտադիտարկումն առանցքային նշանակություն ունի մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող կրթական հաստատությունների համար՝ կրթական ծրագրերում աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանող վերջնարդյունքների սահմանման և դրա պահանջներին առավելագույնս համապատասխան մասնագետների պատրաստման առումով:
Հետազոտության մեջ ներկայացված են ՀՀ մասնավոր հատվածի գործատուների աշխատանքի հայտարարությունների մոնիթորինգի ամփոփ արդյունքները, որոնք հնարավորություն են տվել ներկայացնել մարքեթինգի և վաճառքների, կառավարման, ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և հարկման բնագավառի մասնագիտությունների ու մասնագիտացումների տեսակարար կշիռը աշխատաշուկայի պահանջարկում, գործատուների կողմից այդ մասնագետների ընդհանրական և մասնագիտական որակներին ու հմտություններին ներկայացվող պահանջները և նշյալ մասնագիտություններն ունեցող աշխատողների աշխատանքային գործառույթների նկարագրերը:
Հետազոտության արդյունքները կարող են կիրառվել աշխատաշուկայի խնդիրներով զբաղվող հետազոտողների աշխատանքներում, ինչպես նաև օգտագործվել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից՝ կրթական ծրագրերի կառուցման և դրանց հատկացվող տեղերի պլանավորման աշխատանքներում:

Ներբեռնել